တႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ ခံႏြံတႏြံအိဥဘွံးနံၚ အတႈရဲဥလီၚက်ဲလီၚ ဒံဥစ့ဘ႕ႈ ၉ သီ ၂၀၁၈

2nd Sunday Of Advent © December 9, 2018

တႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ ခံႏြံတႏြံအိဥဘွံးနံၚ ဒံဥစ့ဘ႕ႈ ၉ သီ ၂၀၁၈

2nd Sunday Of Advent © December 9, 2018

 

တႈဟဲႏုႈတႈသး၀ံဥ Entrance Antiphon

ကြႈဖဲ (၀ံဎရွါဎၚ ၃၀း၁၉ယ၃၀)

တႈဒြဲဥထီဥပနဲတ႕ႈ အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ (Lighting of the Advent Candle)

(တႈဒြဲဥထီဥ အဥဒ၀့ႈတူအပနဲတ႕ႈ ခံတ႕ႈတတ႕ႈ မ့ႈ၀ဲဖဲတႈဟဲႏုႈတႈသး၀ံဥ ၀ံၚအလီႈခံယ ဒီးတႈထုကဖဥတႈ မ့ႈ၀ဲဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

စီၚသီ       ပႈကစႈဎြၚဧ႕ယ ဒ္ပလဲၚတႈဖဲ တႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ၀ဲ အဆ႕ကတီႈတႈလဲၚက်ဲအံၚအပူၚအသိးယ ပဒြဲဥထီဥတႈမုဏလဥအပနဲတ႕ႈ ဒီးတႈမုဏတႈခုဥ အပနဲတ႕ႈနဥ့လီၚ’ ဟ့ဥလီၚဘဥပွၚတႈသူဥဒူသးဒူ ဒ္သိးပကသ့ဒုးအိဥထီဥတႈမုဏတႈခုဥယ တႈမုဏတႈခုဥလ႕ပသူဥပသးအပူၚယ တႈမုဏတႈခုဥလ႕ပဟံဥပူၚဃီပူၚယ တႈမုဏတႈခုဥလ႕ ပထံပကီႈအပူၚနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ            အဥမ့ဥ

 

ထူဥစုညါအတႈပနီႈ ဘဥမၚအီၚဖဲအံၚနဥ့လီၚ

စီၚသီ               လ႕ပႈယ ဒီးဖိယ ဒီးသးစီဆွံအမံၚနဥ့လီၚ

ခဲလ႕ဏ             အဥမ့ဥ

စီၚသီ              ပကစႈဎ့ဥရွဴးခရံဏအဘ်ဳးအဖွိဥယ ပႈကစႈအတႈအဲဥဒိဥယ ဒီးသးစီဆွံအတႈရ့လိဏမုဏလိဏ မ္အအိဥဒီးသု ခဲလ႕ဏနဥ့တက့ႈ’

ခဲလ႕ဏ            ဒီးမ္အအိဥဒီးနၚတက့ႈ

(စီၚသီသ့သူ၀ဲ တႈကတိၚဖုႈကီႈဖိ ဆူကမ်႕ႈသ့ဥတဖဥအအိဥ ဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

စီၚသီ              တႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ၀ဲခံႏြံတႏြံအံၚ ဒုးသ့ဥနီႈထီဥပွၚလ႕ တႈစံးပဏလ႕ပ်႕ၚသ့ဥတဖဥ ကလ႕ထီဥပွဲၚထီဥ၀ဲ ခဲအံၚဒီးဖဲတႈလီႈအံၚအပူၚနဥ့လီၚ’ မ္ပကအိဥကတဲႈကတီၚပသးယ ကတဲႈကတီၚစ့ႈကီးက်ဲလ႕ကစႈအတႈဟဲ၀ဲအဂီႈ နဥ့တက့ႈ’ မ္ပကသ့ဥညါလီၚက့ၚပသး လ႕ပအိဥ၀ဲဒီးတႈဒဲးဘးဒီး တႈပဏထီဥထီပသးယ ဒီးမ္ပကက်ဲးစ႕ၚအိဥပူၚဖ်ဲးဒီး တႈကမဥတႈဒဲးဘးသ့ဥတဖဥ မ့ႈလ႕ကစႈအမုႈနံၚ ဘူးထီဥဒီးဘူးထီဥ၀ဲအဃိနဥ့လီၚ’

 

စီၚသီ               ဒီပုႈ၀ဲႈသ့ဥဧ႕ယ မ္ပကအ႕ႈလီၚသကိးပတႈကမဥယ ဒီးအိဥကတဲႈကတီၚပသးယ ဒ္သိးပကလုႈထီဥတႈလုႈမံးဆါအံၚ ႀက႕းႀက႕းဘဥဘဥနဥ့တက့ႈ’

ခဲလ႕ဏ            ဎအ႕ႈလီၚဎသး’’’’’’’

စီၚသီ               မ္ဎြၚလ႕အသ့တႈလ႕ႈ သးကညီၚပွၚ ပ်ႈကြံဏပတႈကမဥ ဒီးဆွ႕ပွၚဆူတႈမူအထူအဎိဏနဥ့တက့ႈ’

ခဲလ႕ဏ            အဥမ့ဥ

(ဖဲတႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ၀ဲ Advent အကတီႈ Gloria တႈလၚကပီၚဘဥဎြၚလ႕တႈထီကတ႕ႈ ဘဥတႈဆိကတီႈဃဥအီၚနဥ့လီၚ)

စီၚသီ        ထုကဖဥသကိးတက့ႈ

              သ့တႈလ႕ႈပႈကစႈဎြၚ လ႕အသူဥကညီၚသးကညီၚတႈတဂၚဧ႕ယ မ္တႈဟီဥခိဥခ်႕ အတႈဖံးတႈမၚသ့ဥတဖဥ အသုႀတီမၚတံဥတဏ ကဎဲႈပွၚလ႕ အတမၚဎံဏမၚနီႈအသး ဒ္သိးအကထံဥဘဥနဖိခြါပကစႈတဂ့ၚ’ မ့မ့ႈတခီ မ္ပတႈဃုသ့ဥညါနဥပ႕ႈ တႈကူဥသ့လ႕အဘဥဃးဒီးမူခိဥဘီမုႈ ကဒုးမၚနဥ့ပွၚ တႈလဲၚႏုႈဆူ တႈရ့တံၚရ့သကိးဒီးအီၚ အပူၚနဥ့တက့ႈ’ ပဃ့ကညးနၚ ခီဖ်ိနဖိခြါပကစႈဎ့ႈရွဴးခရံဏ လ႕အမူ၀ဲဒီးပ႕တႈ ဃုဏဒီးနၚ ဒီးသးစီဆွံကစႈ ဎြၚတဂၚဃီ အစိၚစိၚအဃဥဃဥနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ            အဥမ့ဥ

(တခ်ဳးဖးဒ္လံဏစီဆွံအကတီႈ ပွၚတဲနဥပ႕ႈတႈတဂၚဂၚ သ့ဖးဖ်ါထီဥ၀ဲတႈဂ့ႈ ဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

ပွၚဖးလံဏ          ၀ံဘဥရူး (Baruch) ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ၀့ႈဎရူးရွလ့ဥ လီၚဂဏဒ္မိႈတဂၚ လ႕အထုးဖွိဥ၀ဏဖွိဥအဖိအလံၚ လ႕တခီဘီမုႈသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ ၀့ႈဎရူးရွလ့ဥ ဘဥတႈကြဲမုႈအီၚ ဒ္သိးအကဆိကတီႈကြံဏ အတႈသူဥအုးသးအုး မ့ႈလ႕ဎြၚကဒုးဟဲက့ၚ အဖိအလံၚသ့ဥတဖဥ ဆူအအိဥအဃိနဥ့လီၚ’

တႈဖးလံဏစီဆွံတ႕တတီၚ မ့ႈ၀ဲဖဲ

ဘဥရူး (Baruch) အဆ႕ဒိဥ ၅း အဆ႕ဖိ ၁ တုၚလ႕ ၉

ပွၚဖးလံဏစီဆွံ          တႈအံၚမ့ႈဎြၚအကလုႈကထါလီၚ

ခဲလ႕ႈ                 ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚလီၚ

 

Responsorial Psalm (စံးထီဥပႀတ႕ၚ ၁၂၆)

တႈစံးဆ႕        ဎြၚမၚတႈအဒိဥတဖဥလ႕ပဂီႈယ ဒီးပသးခုလ႕အဃိလီၚ’

ပွၚဖးလံဏ        တုၚဎြၚဃဥကဒါက့ၚယ စံဎိဥအတႈကဲကုႈဒီးယ ပမၚသးဒ္ပွၚလ႕အမံမီႈတႈအသိးနဥ့လီၚ’ တုၚႏုၚတစု ပထးခိဥပွဲၚ၀ဲဒီးတႈနံၚတႈအ့ယ ဒီးပပ့်ၚပွဲၚ၀ဲဒီးတႈသး၀ံဥနဥ့လီၚ’ (တႈစံးဆ႕)

ပွၚဖးလံဏ          တုၚႏုၚတစုအ၀ဲသ့ဥတဖဥနဥ့ စံးလ႕ပွၚကလုဏတဖဥအက်ါနဥ့ ဎြၚမၚတႈအဒိဥတဖဥလ႕အဂီႈလီၚ’ ဎြၚမၚတႈအဒိဥတဖဥလ႕ပဂီႈယ ဒီးပသးခုလ႕အဃိလီၚ’ (တႈစံးဆ႕)

ပွၚဖးလံဏ          ဎြၚဧ႕ယ ဃဥကဒါက့ၚ ပတႈကဲကုႈဒ္ထံက်ိ အိဥလ႕ကလံၚထံးတခီ အသိးနဥ့တက့ႈ’ ပွၚလ႕အဖွံတႈအိဥဒီး အမဲဏထံလီၚနဥ့ ကကူးတႈဒီးတႈသးခုလီၚ’ (တႈစံးဆ႕)

ပွၚဖးလံဏ          လဲၚ၀ဲဒီးလဲၚ၀ဲယ ဒီးအမဲဏထံလီၚယ အိဥဒီးဖွံတႈခ်ံနဥ့ယ ဟဲက့ၚ၀ဲဒီးဟဲက့ၚ၀ဲယ ဒီးအသူဥဖွံသးညီ အိဥဒီးအဘုကဒိဥ သ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ (တႈစံးဆ႕)

(တခ်ဳးဖးဒ္လံဏစီဆွံအကတီႈ ပွၚတဲနဥပ႕ႈတႈတဂၚဂၚ သ့ဖးဖ်ါထီဥ၀ဲတႈဂ့ႈ ဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

ပွၚဖးလံဏ          ပွၚတႈမ႕ဖိစီၚပီလူး ဟ့ဥဂံႈဟ့ဥဘါ၀ဲ ပွၚခရံဏဖိလ႕ဖံလံးပံၚသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကစီဆွံ အိဥပူၚဖ်ဲးဒီးတႈကမဥ ဖဲခရံဏအမုႈနံၚနဥ့လီၚ’ ပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥအတႈစူဏတႈနဥ လ႕အအိဥမူ၀ဲလ႕ တႈသူဥဖွံသးညီ ဒီးလ႕တႈသူဥတီသးလိၚအပူၚ မ့ႈ၀ဲတႈကတဲႈကတီၚသးအဂ့ၚကတ႕ႈ လ႕ခရံဏအတႈဟဲ၀ဲအဂီႈနဥ့လီၚ’

တႈဖးလံဏစီဆွံခံတီၚတတီၚ မ့ႈ၀ဲဖဲ

လံဏစီၚပီလူးကြဲးနဥ့ ပွၚဖံလံးပံၚဖိ အဆ႕ဒိဥ ၁ အဆ႕ဖိ ၄ တုလ႕ ၆ယ ၈ တုၚလ႕ ၁၁

ပွၚဖးလံဏ        တႈအံၚမ့ႈဎြၚအကလုႈကထါလီၚ

ခဲလ႕ဏ           ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚလီၚ

 

Alleluia  (လူၚကဥ ၃း ၄ယ၆)

အဥလ့ဥလူဎၚ အဥလ့ဥလူဎၚ         ကတဲဏကတီၚက့ၚ ဎြၚအက်ဲနဥ့တက့ႈ’ မၚလိၚအက်ဲမုႈတဖဥနဥ့တက့ႈ’ ဒီးကဎဲႈတႈညဥခဲလ႕ဏနဥ့ ကထံဥဘဥဎြၚအတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚလီၚ’ အဥလ့ဥလူဎၚ’

 

တႈဖးလံဏတႈသးခုကစီႈ

လံဏတႈသးခုကစီႈ စီၚလူၚကဥကြဲး၀ဲ အဆ႕ဒိဥ ၃ အဆ႕ဖိ ၁ တုၚလ႕ ၆

စီၚသီ             တႈအံၚမ့ႈခရံဏကစႈအတႈသးခုကစီႈလီၚ

ခဲလ႕ဏ           ခရံဏကစႈဧ႕ မ္တႈစံးထီဥပႀတ႕ၚဘဥနၚတက့ႈ

(တႈစံဏတဲၚတဲလီၚ      ဆ့ဥနီၚ     Homily Sit )

တႈအ႕ႈလီၚအီလီၚ ပတႈစူဥတႈနဏအတႈဂ့ႈမိႈပွႈ (Profession of Faith)

 

ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥအတႈထုကဖဥ Prayer of the Faithful

စီၚသီ      ဒ္ပအိဥခိးကြႈလဏပကစႈအတႈကဟဲ၀ဲအသိး မ္ပကဃ့ထုကဖဥသကိး ဆူပႈကစႈဎြၚအအိဥ ဒ္သိးပကသ့ဒိကနဥ စီၚဎိၚဟဥအတႈမ႕နဥ့ဆီဥခံတႈ ဒ္သိးပကအိဥကတဲႈကတီၚ က်ဲလ႕ကစႈကဟဲပိဏ၀ဲနဥ့တက့ႈ’ လ႕တႈမုဏလဥဒီးတႈဆီဥလီၚသူဥဆီဥလီၚသးအပူၚ ပထုကဖဥ၀ဲ’’’

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

ပွၚဖးလံဏ        ဒ္သိးတႈအိဥဖွိဥကရ႕အခိဥအနဥသ့ဥတဖဥ ကမ့ႈပွၚသ့ဥတဖဥလ႕ အတီ၀ဲလိၚ၀ဲ ဒီးအိဥဒီးတႈသူဥဆူဥသးဂဲၚလ႕ အ၀ဲသ့ဥအတႈစံဏတဲၚတဲလီၚတႈအပူၚယ ဒီးကသ့ဒုးနဲဥက့ၚက်ဲဆူ ပွၚလ႕အလဲၚကမဥက်ဲသ့ဥတဖဥအဂီႈ ပဃ့ကညးနၚလီၚ’

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

ပွၚဖးလံဏ        ဒ္သိး ထံရူႈကီႈသဲးဒီး ခိဥနဥလ႕ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥအဂီႈသ့ဥတဖဥ ကဃုသ့ဥညါသကိးခရံဏကစႈအက်ဲ ခီဖ်ိအတႈမၚလီၚပွီႈကြံဏ တႈအီဥကဘ်ံးအီဥကဘ်ဥတႈ ဒီး တႈဆိကမိႈလီၚဒဥထဲအ၀ဲသ့ဥအဂီႈ အကစ႕ႈကလိယ ဒီးကသ့မၚဘ့်ထီဥက့ၚက်ဲလ႕အအိဥဒီး တႈမၚဆူဥမၚစိး တႈသူဥဟ့သးဟ့သ့ဥတဖဥအဂီႈ ပဃ့ကညးနၚလီၚ’

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

ပွၚဖးလံဏ        ဒ္သိးပွၚဆူးပွၚဆါသ့ဥတဖဥယ ပွၚလ႕အတသ့နဥ့အိဥနဥ့၀ဲသ့ဥတဖဥယ ပွၚလ႕အတူဥဘဥတႈလ႕နီႈသးသ့ဥတဖဥ ကအိဥလ႕ပွဲၚ၀ဲဒီး သးစီဆွံကစႈ အတႈမၚမံသူဥမံသးအ၀ဲသ့ဥအဂီႈ ပဃ့ကညးနၚလီၚ’

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

ပွၚဖးလံဏ        ပွၚလ႕အအိဥဒီးမူဒါဘဥဃးဒီးသူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ မ္အကအိဥဒီးတႈသူဥဆူဥသးဂဲၚလ႕ တႈဖံးတႈမၚတႈလ႕ဎြၚအဘီအမုႈအဂီႈ ခီဖ်ိအတႈလဲၚတုၚ၀ဲဆူပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိသ့ဥတဖဥအအိဥ ဒီးပွၚလ႕အတူဥဘဥတႈလ႕ တႈတတီတလိၚယ တႈမၚတရီတပါအ၀ဲသ့ဥ ဒီးပွၚလ႕အဘဥတႈတကနဏဃုဏအီၚသ့ဥတဖဥအဂီႈ ပဃ့ကညးနၚလီၚ’

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

စီၚသီ            ပႈကစႈဎြၚလ႕မူခိဥဧ႕ယ ပဃ့ကညးနၚလ႕တႈဆီဥလီၚသးအပူၚယ ဒိကနဥဘဥ နတႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈထုကဖဥတႈသ့ဥတဖဥအံၚ ဒ္ပအိဥကတဲႈကတီၚ နဖိခြါပကစႈအတႈဟဲ၀ဲ လ႕တႈသူဥဖွံသးညီအပူၚယ လ႕အမူ၀ဲဒီးပ႕တႈ အစိၚစိၚအဃဥဃဥတဂၚ အမံၚအဃိနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ           အဥမ့ဥ

တႈလုႈတႈပဏတႈထုကဖဥ Prayer over the offerings

စီၚသီ            ကစႈဧ႕ယ မ္ပတႈထုကဖဥဒီး ပတႈလုႈတႈပဏသ့ဥတဖဥ ကဘဥနသူဥနသးနဥ့တက့ႈ’ လ႕တႈဒိးနဥ့က့ၚတႈလ႕နအိဥအဂီႈ ပတအိဥ၀ဲဒီးတႈဂ့ၚတႈ၀ါနီတမံၚဘဥဆဥ ဟဲဒီးအုဥက့ၚခီဥက့ၚပွၚ ဃုဏဒီးနတႈသးကညီၚ အတႈကဟုကဎဏတႈသ့ဥတဖဥနဥ့တက့ႈ’ ပဃ့ကညးနၚ ခီဖ်ိနဖိခြါ ပကစႈဎ့ႈရွဴးခရံဏနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ           အဥမ့ဥ

 

Preface I of Advent

စီၚသီ       မ္ကစႈဎြၚအိဥဒီးသုတက့ႈ

ခဲလ႕ႈ     မ္အအိဥဒီးနၚတက့ႈ

စီၚသီ        မ္ပကစိဏထီဥပသးတက့ႈ

ခဲလ႕ႈ      စိဏထီဥပသးဆူဎြၚအအိဥလီၚ

စီၚသီ        မ္ပကစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥပကစႈဎြၚတက့ႈ

ခဲလ႕ႈ     အဂ့ႈဒ္အံၚဂ့ၚ၀ဲဒီးႀက႕း၀ဲဘဥ၀ဲနဥ့လီၚ

စီၚသီ       လီၚထူလီၚဎိဏ သ့တႈလ႕ႈ ပႈစီဆွံကစႈဎြၚဧ႕ တႈလ႕ပစံးဘ်ဳးနၚတဘိဎူႈဃီလ႕တႈအလီႈကိးပူၚဒဲး မ့ႈတႈလ႕အႀက႕း၀ဲဘဥ၀ဲယ မ့ႈစ့ႈကီးပမူပဒါဒီး ပတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚနဥ့လီၚ’

ဖဲအဟဲ၀ဲလ႕အဆိကတ႕ႈတဘ်ီအခါ ဒိးနဥ့၀ဲ ပွၚကညီအဖံးအညဥအတႈတလ႕တပွဲၚယ ဒီးမၚလ႕ပွဲၚ၀ဲနတႈကူဥထီဥဖးလီၚ လ႕အအိဥပဏစ႕ၚလံ၀ဲလ႕ပ်႕ၚလံၚလံၚယ ဒီးအိးထီဥနဥ့ပွၚက်ဲဆူ တႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအလီၚထူလီၚဎိဏယ ဒ္နဥ့ဒီးဖဲအဟဲက့ၚကဒီးတဘ်ီ လ႕တႈလၚတႈကပီၚဒီးတႈကဟုကညီႈ ဒီးကဎဲႈတႈခဲလ႕ႈဘဥတႈပဏဖ်ါထီဥအီၚအခါယ ပ၀ဲသ့ဥ လ႕အအိဥခိးကြႈလဏမုႈနံၚအံၚသ့ဥတဖဥ ကနႈ့ဘဥသါတႈအ႕ဥလီၚအီလီၚလ႕အဒိဥ၀ဲအံၚ ဒ္ပမုႈလႈ၀ဲအခဲအံၚနဥ့လီၚ’

မၚသးဒ္နဥ့ဒီးပသး၀ံဏစံးထီဥပႀတ႕ၚနၚ ဃုဏဒီးကလူးစီဆွံဂီႈမုႈယ တႈလီႈပစိဏဒီးတႈပ႕တႈၿပးအလီႈယ ဒီးမူခိဥတႈစိတႈကမီၚသ့ဥတဖဥ ဒီးပစံး၀ဲတဘိဎူႈဃီ’’’      ခဲလ႕ဏ            စီဆွံ’’စီဆွံ’’စီဆွံ’’’

အီဥဘူဥ၀ံၚတႈထုကဖဥ Prayer after Communion

စီၚသီ            ပႈကစႈဎြၚဧ႕ယ ဒ္ပဘဥတႈမၚလ႕မၚပွဲၚက့ၚပွၚလ႕ နီႈသးအတႈအီဥအဃိယ ပဃ့ကညးနၚလ႕တႈဆီဥလီၚသူဥ ဆီဥလီၚသးအပူၚ ခီဖ်ိပတႈမၚဃုဏတႈလ႕ တႈဒိဥတႈဎိဏအံၚအပူၚ ဒ္သိးနကသိဥလိနဲဥလိပွၚ လ႕အအိဥဒီးတႈကူဥသ့အပူၚ ဒ္သိးပကသ့စံဏညီဥတဲႈ တႈဟီဥခိဥခ်႕သ့ဥတဖဥ ဒီးမ္ပကဟံးဃဏဖီဥဃဏ တႈလ႕အဘဥဃးဒီး မူခိဥဘီမုႈသ့ဥတဖဥနဥ့တက့ႈ’ ပဃ့ကညးနၚ ခီဖ်ိပကစႈဎ့ႈရွဴးခရံဏနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ                 အဥမ့ဥ

Solemn Blessing

စီၚသီ        မ္ဎြၚလ႕အသ့တႈလ႕ဏ ဒီးသးကညီၚတႈတဂၚယ ခီဖ်ိအတႈဆိဥဂ့ၚယ လ႕သုပဏလီၚသုတႈစူႈတႈနဏလ႕ အဖိခြါတဂၚဃီ အတႈဟဲ၀ဲအဆိကတ႕ႈတဘ်ီအပူၚယ ဒီးဒ္သိးသုအိဥခိးကြႈလႈအတႈကဟဲကဒီးတဘ်ီအံၚ မၚစီဆွံဘဥသု ခီဖ်ိခရံဏအတႈဟဲ၀ဲလ႕တႈလၚတႈကပီၚအပူၚယ ဒီးဒုးထူးဒုးတီၚသုဃုဏဒီးအတႈဆိဥဂ့ၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ အဥမ့ဥ

စီၚသီ        ဒ္သုလဲၚတႈလ႕တစိၚအံၚအပူၚ မ္အကမၚဂ႕ႈမၚက်႕ၚသုလ႕တႈစူဏတႈနဥအပူၚယ ဒုးသူဥဖွံသးညီသုလ႕တႈမုႈလႈအပူၚယ ဒီးဒုးဟူးဂဲၚဖံးမၚသုလ႕တႈအဲဥတႈကြံအပူၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ အဥမ့ဥ

စီၚသီ        ဒ္သိးသုသူဥဖွံသးညီ၀ဲ လ႕တႈဟ့ႈတီပဏတီ       ဘဥဃးဒီးခရံဏကစႈအတႈဟဲ၀ဲ လ႕ပွၚကညီအနီႈခိဖံးညဥအပူၚယ မ္သုကဒိးနႈ့ဘဥတႈဟ့ဥသါ ဘဥဃးဒီးတႈမူအထူအဎိဏ ဖဲအဟဲကဒီး၀ဲတဘ်ီ လ႕တႈကဟုကညီႈအပူၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ အဥမ့ဥ

စီၚသီ        ဒီးမ္ဎြၚလ႕အသ့တႈလ႕ႈ ပႈကစႈယ ဖိကစႈယ သးစီဆွံကစႈအတႈဆိဥဂ့ၚ ကဟဲလီၚ၀ဲဆူသု၀ဲ ကိးဒံကိးဂၚဒဲးအဖီခိဥ ဒီးအိဥဂ႕ႈဆိးက်႕ၚ၀ဲထီဘိနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ       အဥမ့ဥ’

စီၚသီ        လဲၚလ႕တႈမုဏတႈခုဥအပူၚ ဒီးမၚလၚပီၚဎြၚ ခီဖ်ိသုတႈအိဥမူအိဥဂဲၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ           ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚလီၚ’

 

 

 

 

 

 

 

Add new comment

16 + 0 =

Please wait while the page is loading