တႈကြႈလႈခရံဏအတႈဟဲ၀ဲ လြံဥႏါံတႏြံအိဥဘွံးနံၚ အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ

4th Sunday Of Advent Year C December 23 2018 Liturgy

တႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ၀ဲ လြံဥႏြံတႏြံအိဥဘွံးနံၚ အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ

4th  Sunday Of Advent © December 23, 2018

 

တႈဟဲႏုႈတႈသး၀ံဥ Entrance Antiphon

ကြႈဖဲ (၀ံဎရွါဎၚ ၄၅း၈) မူခိဥဧ႕ယ ဒုးလီၚစီၚတႈလ႕ထးနဥ့တက့ႈ’”မ္တႈအ႕ဥ ဂႈလီၚတႈတီတႈလိၚတက့ႈ’ မ္ဟီဥခိဥအိးထီဥယ ဒီးမ္အဒုးအိဥထီဥ တႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚတက့ႈ’

တႈဒြဲဥထီဥပနဲတ႕ႈ အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ (Lighting of the Advent Candle)

(တႈဒြဲဥထီဥ အဥဒ၀့ႈတူအပနဲတ႕ႈ လြံဥတ႕ႈတတ႕ႈ မ့ႈ၀ဲဖဲတႈဟဲႏုႈတႈသး၀ံဥ ၀ံၚအလီႈခံယ ဒီးတႈထုကဖဥတႈ မ့ႈ၀ဲဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

စီၚသီ       ပႈကစႈဎြၚဧ႕ယ ဖဲပတႈကြႈလဏခရံဏအဆ႕ကတီႈတႈလဲၚက်ဲ ဟဲတုၚ၀ဲဆူတႈအခိဥစိဏအသိးယ ပဒြဲဥကပီၚထီဥက့ၚကဒီး တႈမုဏလဥယတႈမုဏတႈခုဥ ဒီးတႈသူဥဖွံသးညီအပနဲတ႕ႈသ့ဥတဖဥ နဥ့လီၚ’ ပဒြဲဥကပီၚထီဥကဒီး တႈအဲဥတႈကြံအပနဲတ႕ႈ နဥ့လီၚ’  ဟ့ဥလီၚဘဥပွၚတႈသူဥဒူသးဒူ ဒ္သိးပကဟ့ဥနီၚလီၚတႈအဲဥတႈကြံယ လ႕အမ့ႈ၀ဲ တႈအဲဥတႈကြံသးသမူယ တႈအဲဥကြံတႈဘဥတ့ယ တႈအဲဥကြံပွၚတႈဒဲးဘးဖိဒီးပွၚစီဆွံသ့ဥတဖဥယ တႈအဲဥကြံပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိ ဒီးပွၚလ႕အဆံးကတ႕ႈသ့ဥတဖဥနဥ့တက့ႈ’ ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥနၚ မ့ႈလ႕တႈမုဏလဥယ ဒီးတႈမုဏတႈခုဥ လ႕နဖိခြါဟ့ဥလီၚပွၚယ ဒီးတႈသူဥဖွံသးညီလ႕ နသးစီဆွံလူလီၚဂဏလီၚ၀ဲလ႕ပသူဥပသးအပူၚယ ဒီးနတႈအဲဥတႈကြံလ႕ အအုဥက့ၚခီဥက့ၚပွၚ ဒီးဒုးနဲဥပွၚက်ဲအဃိနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ            အဥမ့ဥ

 

ထူဥစုညါအတႈပနီႈ ဘဥမၚအီၚဖဲအံၚနဥ့လီၚ

စီၚသီ              လ႕ပႈယ ဒီးဖိယ ဒီးသးစီဆွံအမံၚနဥ့လီၚ

ခဲလ႕ဏ             အဥမ့ဥ

စီၚသီ              ပကစႈဎ့ဥရွဴးခရံဏအဘ်ဳးအဖွိဥယ ပႈကစႈအတႈအဲဥဒိဥယ ဒီးသးစီဆွံအတႈရ့လိဏမုဏလိဏ မ္အအိဥဒီးသု ခဲလ႕ဏနဥ့တက့ႈ’

ခဲလ႕ဏ            ဒီးမ္အအိဥဒီးနၚတက့ႈ

(စီၚသီသ့သူ၀ဲ တႈကတိၚဖုႈကီႈဖိ ဆူကမ်႕ႈသ့ဥတဖဥအအိဥ ဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

စီၚသီ              နီႈမၚရံဒီးနီႈအ့ၚလံစၚဘ့း အဒိအတဲႈသ့ဥတဖဥ မ႕နဥ့ဆီဥခံပွၚဒ္သိး ပကစံးဆ႕က့ၚဎြၚလ႕ တႈသူဥဖွံသးညီဒီး တႈသူဥဘဥသးသ့အပူၚနဥ့လီၚ’ ဒ္နီႈမၚရံအသိး ပကဘဥစိဏဆွ႕ တႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအတႈသးခုအကစီႈ ဆူပွၚလ႕အလိဏဘဥ၀ဲသ့ဥတဖဥအအိဥယ ဒီးဒ္နီႈအ့ၚလံစၚဘ့းအသိး ပကဘဥစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚ ဒီးပကဘဥလဲၚစိဏ တႈသးခုကစီႈ လ႕ပတႈအိဥမူအပူၚနဥ့လီၚ’

စီၚသီ               ဒီပုႈ၀ဲႈသ့ဥဧ႕ယ မ္ပကအ႕ႈလီၚသကိးပတႈကမဥယ ဒီးအိဥကတဲႈကတီၚပသးယ ဒ္သိးပကလုႈထီဥတႈလုႈမံးဆါအံၚ ႀက႕းႀက႕းဘဥဘဥနဥ့တက့ႈ’

ခဲလ႕ဏ            ဎအ႕ႈလီၚဎသး’’’’’’’

စီၚသီ               မ္ဎြၚလ႕အသ့တႈလ႕ႈ သးကညီၚပွၚ ပ်ႈကြံဏပတႈကမဥ ဒီးဆွ႕ပွၚဆူတႈမူအထူအဎိဏနဥ့တက့ႈ’

ခဲလ႕ဏ            အဥမ့ဥ

စီၚသီ              ကစႈဎြၚဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

ခဲလ႕ဏ             ကစႈဎြၚဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

စီၚသီ              ခရံဏကစႈဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

ခဲလ႕ဏ             ခရံဏကစႈဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

စီၚသီ              ကစႈဎြၚဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

ခဲလ႕ဏ             ကစႈဎြၚဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

(ဖဲတႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ၀ဲ Advent အကတီႈ Gloria တႈလၚကပီၚဘဥဎြၚလ႕တႈထီကတ႕ႈ ဘဥတႈဆိကတီႈဃဥအီၚနဥ့လီၚ)

စီၚသီ        ထုကဖဥသကိးတက့ႈ (Collect)

            ကစႈဎြၚဧ႕ယ ပဃ့ကညးနၚယ ဒ္သိးနကလူလီၚဂဏလီၚယ နဘ်ဳးနဖွိဥလ႕ ပသးကံႈပူၚနဥ့လီၚ’ မူခိဥကလူးဒုးသ့ဥညါတႈအဃိယ ပသ့ဥညါလ႕ခရံဏနဖိနဥ့ ကဲထီဥ၀ဲ ပွၚကညီလံယ လ႕အတႈတူႈဘဥတႈနးတႈဖွီဥဒီး တႈသံလ႕ထူဥစုညါအလိၚအဃိယ မ္ပကႀက႕းတုၚဘဥဆူ တႈဂဲၚဆ႕ထ႕ဥသမူထီဥက့ၚ အလၚကပီၚအပူၚနဥ့တက့ႈ’ ပဃ့ကညးလ႕ ပကစႈခရံဏဒဥ၀ဲအဃိနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ           အဥမ့ဥ

(တခ်ဳးဖးဒ္လံဏစီဆွံအကတီႈ ပွၚတဲနဥပ႕ႈတႈတဂၚဂၚ သ့ဖးဖ်ါထီဥ၀ဲတႈဂ့ႈ ဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

ပွၚဖးလံဏ          ၀ံမံကၚ တဲဆိပဏစ႕ၚ၀ဲ စီၚပၚလ႕အမ့ႈစ့ႈကီးပွၚကြႈသိ အတႈဟဲအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲ လ႕၀့ႈဘ့းသလ့ဃ့ဥအပူၚယ လ႕အမ့ႈစီၚဒၚ၀ံး အိဥဖ်ဲဥထီဥတ့ႈလံ၀ဲအလီႈနဥ့လီၚ’ တႈတဲဆိပဏစ႕ၚတႈအံၚ ကဲထီဥတႈဒုးနဲဥက်ဲ လ႕ပွၚမဥကူးဖိလ႕ကီႈမုႈထီဥသ့ဥတဖဥ အတႈလဲၚဆူ၀့ႈဘ့ၚသလ့ဃ့ဥ ဖဲအကဘူဥဘါထီဥ ဖိသဥဎ့ႈရွဴးအဂီႈနဥ့လီၚ’

တႈဖးလံဏစီဆွံတ႕တတီၚ မ့ႈ၀ဲဖဲ

လံဏလံဏမံကၚ အဆ႕ဒိဥ ၅ အဆ႕ဖိ ၁ တုၚလ႕ ၄

ပွၚဖးလံဏစီဆွံ          တႈအံၚမ့ႈဎြၚအကလုႈကထါလီၚ

ခဲလ႕ႈ                 ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚလီၚ

 

Responsorial Psalm (စံးထီဥပႀတ႕ၚ ၈၀) Ps 80:2-3,15-16,18-19

တႈစံးဆ႕ (4)         တႈသုးမုႈအကစႈဧ႕ယဒုးဟဲက့ၚပွၚယ ဒီးဒုးကပီၚထီဥနမဲဏတက့ႈ’ ဒီးပကတုၚလ႕ တႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚပွၚလီၚ’တႈ

၁’         အံဥစရ့လးအပွၚကြႈသိဧ႕ယ ကနဥတက့ႈ’ ပွၚလ႕အဆွ႕ဎိၚသး ဒ္သိတဖုအသိးနဥ့ယ လ႕အဆ့ဥနီၚလ႕ ခ့ရူဏတဖဥအဖီခိဥတဂၚဧ႕ယ ကပီၚထီဥတက့ႈ’ ထိဥဂဲၚထီဥနဂံႈနဘါယ ဒီးဟဲအုဥက့ၚခီဥက့ၚပွၚတက့ႈ’ (တႈစံးဆ႕’’’)

၂’         တႈသုးမုႈအကစႈဧ႕ယ ကြႈလီၚလ႕မူခိဥယ ဒီးကြႈထံကြႈဆးယ ဒီးဟဲအိဥပွိၚ စပံးမုႈအံၚ’”ဒီးစပံးအလီႈလ႕နစုသူဥ၀ဲယ ဒီးတႈအဒ့လ႕ နဒုးဆူဥထီဥလ႕ နဂီႈဒဥနဲနဥ့တက့ႈ’  (တႈစံးဆ႕)

၃’         မ္နစုအိဥလ႕ ပွၚလ႕နစုထြဲအပွၚတဂၚအလိၚယ လ႕ပွၚကညီဖိလ႕ နဒုးဆူဥထီဥလ႕ နဂီႈဒဥနဲအဂီႈအလိၚနဥ့တက့ႈ’ ဒီးပတက့ၚကဒါက့ၚလ႕နအိဥဘဥ’ မၚမူထီဥက့ၚပွၚတက့ႈ’ ဒီးပကကိးထီဥနမံၚလီၚ’        (တႈစံးဆ႕)

(တခ်ဳးဖးဒ္လံဏစီဆွံအကတီႈ ပွၚတဲနဥပ႕ႈတႈတဂၚဂၚ သ့ဖးဖ်ါထီဥ၀ဲတႈဂ့ႈ ဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

ပွၚဖးလံဏ          တႈလ႕အဂ့ၚနဥ့ဒိဥနဥ့ တႈလုႈတႈပဏလ႕ပ်႕ၚသ့ဥတဖဥ မ့ႈ၀ဲတႈဒိကနဥခရံဏယ လ႕အဟဲဆူဟီဥခိဥခ်႕ လ႕တႈအ႕ႈလီၚဒိကနဥ ဆီဥလီၚအသး လ႕လ႕ပွဲၚပွဲၚ လ႕ဎြၚအတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚ အတႈကူဥထီဥဖးလီၚ အဖီလဏနဥ့လီၚ’

တႈဖးလံဏစီဆွံခံတီၚတတီၚ မ့ႈ၀ဲဖဲ

လံဏစီၚပီလူးကြဲးနဥ့ ပွၚဧ့ၚႀဘံၚဖိ အဆ႕ဒိဥ ၁၀ အဆ႕ဖိ ၅ တုလ႕ ၁၀

ပွၚဖးလံဏ        တႈအံၚမ့ႈဎြၚအကလုႈကထါလီၚ

ခဲလ႕ဏ           ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚလီၚ

 

Alleluia  (လူၚကဥ ၁း၃၈)

အဥလ့ဥလူဎၚ အဥလ့ဥလူဎၚ         ကြႈကြႈယ ကစႈအကုႈပိဏမုဥလီၚ’ မ္တႈကမၚအသးဒီးဎၚ ဒ္နကလုႈအသိးနဥ့တက့ႈ’”အဥလ့ဥလူဎၚ’ အဥလ့ဥလူဎၚ’

 

တႈဖးလံဏတႈသးခုကစီႈ

လံဏတႈသးခုကစီႈ စီၚလူၚကဥကြဲး၀ဲ အဆ႕ဒိဥ ၁ အဆ႕ဖိ ၃၉ တုၚလ႕ ၄၅

စီၚသီ             တႈအံၚမ့ႈခရံဏကစႈအတႈသးခုကစီႈလီၚ

ခဲလ႕ဏ           ခရံဏကစႈဧ႕ မ္တႈစံးထီဥပႀတ႕ၚဘဥနၚတက့ႈ

(တႈစံဏတဲၚတဲလီၚ      ဆ့ဥနီၚ     Homily Sit )

တႈအ႕ႈလီၚအီလီၚ ပတႈစူဥတႈနဏအတႈဂ့ႈမိႈပွႈ (Profession of Faith)

 

ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥအတႈထုကဖဥ Prayer of the Faithful

စီၚသီ             မ္ပကပဏဖ်ါထီဥ ပတႈထုကဖဥအတႈပညိဏသ့ဥတဖဥ ဆူပႈကစႈဎြၚအအိဥ ဒ္နီႈမၚရံဒီးနီႈအ့ၚလံစၚဘ့းအသိး ပကသ့တူဥလိဏပကစႈ လ႕တႈသူဥဖံွသးညီ ဒီးအိးထီဥပသူဥပသးဆူ အကလုႈကလါလ႕အဘဥဃးဒီး တႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚပွၚအပူၚနဥ့တက့ႈ’ ဒီးပထုကဖဥသကိးပ၀ဲ”””       

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

 

ပွၚဖးလံဏ              ဒ္နီႈမၚရံအတႈလဲၚစိဏဆွ႕၀ဲ တႈသူဥဖွံသးညီ ဒီးအတႈလဲၚအိဥသကိးနီႈအ့ၚလံစၚဘ့းအသိး မ္တႈအိဥဖွိဥကရ႕ယ လ႕အမ့ႈဎြၚအပွၚကလုႈသ့ဥတဖဥ ကမ့ႈပွၚလ႕အလဲၚစိဏဆွ႕ တႈသးခုအကစီႈ ဆူွပွၚခဲလ႕ႈအအိဥ လီၚဆီဒဥတႈ ပွၚလ႕အဘဥအိဥသဎုႈသတြၚ၀ဲယ ပွၚဆူးပွၚဆါယ ပွၚလ႕အတူဥဘဥတႈနးတႈဖွီဥ လ႕တႈတတီတလိၚသ့ဥတဖဥအဃိနဥ့တက့ႈ’ ဒီးပထုကဖဥသကိးပ၀ဲ”””

           

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

ပွၚဖးလံဏ        မ္ပထံပကီႈခိဥနဥသ့ဥတဖဥ အသးကအိဥကြႈဆိကမိႈတႈလ႕ တႈမၚလ႕ပွဲၚပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥအတႈလိဏဘဥတႈယ ဒီးကနဥဟူဘဥသကိး၀ဲ တႈကိးပသူထီဥလ႕အဘဥဃးဒီး တႈမ့ႈတႈတီယ တႈဖ်ါဆဲးဖ်ိယ တႈကြႈထြဲကဟုကဎဏတႈအဂီႈ သ့ဥတဖဥနဥ့တက့ႈ’ ဒီးပထုကဖဥသကိးပ၀ဲ”””     

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

ပွၚဖးလံဏ        မ္ပ၀ဲသ့ဥခဲလ႕ႈ ပကသ့သ့ဥညါဒီးပဏကဲ ဒီးကဟုကဎဏ ဖိသဥလ႕အတအိဥဖ်ဲဥထီဥဒ္ဘဥသ့ဥတဖဥ အတႈခြဲးတႈဎဏ ဒီးမ္ပကသ့ကြႈဆိကမိႈဒီးဆီဥထြဲမၚစ႕ၚ ပိဏမုဥလ႕အအိဥဒီးဟုးဒီးသးသ့ဥတဖဥ အဂီႈနဥ့တက့ႈ’ ဒီးပထုကဖဥသကိးပ၀ဲ”””          

 

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

ပွၚဖးလံဏ        ပဒူဖိထ႕ဖိဒီး ပတံၚသကိးလ႕ အအိဥဖွိဥရိဖွိဥသကိး၀ဲဖဲ ခရံဏအိဥဖ်ဲဥအကတီႈအံၚသ့ဥတဖဥအက်ါယ ကသ့ဥညါနဥပ႕ႈဘဥ၀ဲတႈဃူတႈဖိးအဂ့ႈအက်ိၚယ ဒီးကသ့ဆီဥထြဲမၚစ႕ၚလိဏသးတဂၚဒီးတဂၚ ဒီးကအိဥလ႕ပွဲၚ၀ဲဒီးတႈသူဥဘဥသးသ့ယ တႈနဥပ႕ႈလိဏသး ဒီးတႈပ်ႈကြံဏလိဏသးအဂီႈနဥ့တက့ႈ’ ဒီးပထုကဖဥသကိးပ၀ဲ”””          

 

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

စီၚသီ             မ္သူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ ကမ့ႈ၀ဲတႈအပီၚအလီလ႕ တႈဒုးမၚနဥ့ပွၚအဂၚလ႕တႈမုႈလဏယ တႈမၚဃူလိဏဖိးလိဏက့ၚတႈယ ဒီးကမၚဆူဥထီဥတႈဃူတႈဖိး အဂီႈနဥ့တက့ႈ’ ဒီးပထုကဖဥသကိးပ၀ဲ”””   

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

စီၚသီ            ပႈကစႈဎြၚဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈဃ့ကညးနၚနဥ့တက့ႈ’ မၚဆူဥထီဥဘဥပတႈဂံႈစႈဘါစႈ လ႕ပသူဥပသးအပူၚ ဒ္သိးပကတူဥလိဏဘဥနၚ လ႕တႈသူဥဖွံသးညီ ဒီးဂံႈဘါလ႕အဘဥတႈမၚသီထီဥက့ၚအီၚနဥ့တက့ႈ’ ပဃ့ကညးနၚခီဖ်ိ ပကစႈဎ့ႈရွဴးခရံဏနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ           အဥမ့ဥ

တႈလုႈတႈပဏတႈထုကဖဥ Prayer over the offerings

စီၚသီ            ကစႈဧ႕ယ မ္သးစီဆွံကစႈ မၚစီဆွံထီဥ တႈလုႈတႈပဏလ႕ ပပဏထီဥအီၚလ႕ နတႈလုႈလီႈအဖီခိဥယ ဒ္အမၚလ႕ပွဲၚ၀ဲ မုႈကနီၚစီဆွံနီႈမၚရံအဟ႕ဖ႕ ဒီးအတႈစိတႈကမီၚနဥ့တက့ႈ’ ပဃ့ကညးနၚ ခီဖ်ိနဖိခြါ ပကစႈဎ့ႈရွဴးခရံဏနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ           အဥမ့ဥ

 

Preface I of Advent

စီၚသီ       မ္ကစႈဎြၚအိဥဒီးသုတက့ႈ

ခဲလ႕ႈ     မ္အအိဥဒီးနၚတက့ႈ

စီၚသီ        မ္ပကစိဏထီဥပသးတက့ႈ

ခဲလ႕ႈ      စိဏထီဥပသးဆူဎြၚအအိဥလီၚ

စီၚသီ        မ္ပကစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥပကစႈဎြၚတက့ႈ

ခဲလ႕ႈ     အဂ့ႈဒ္အံၚဂ့ၚ၀ဲဒီးႀက႕း၀ဲဘဥ၀ဲနဥ့လီၚ

စီၚသီ       လီၚထူလီၚဎိဏ သ့တႈလ႕ႈ ပႈစီဆွံကစႈဎြၚဧ႕ တႈလ႕ပစံးဘ်ဳးနၚတဘိဎူႈဃီလ႕တႈအလီႈကိးပူၚဒဲး မ့ႈတႈလ႕အႀက႕း၀ဲဘဥ၀ဲယ မ့ႈစ့ႈကီးပမူပဒါဒီး ပတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚနဥ့လီၚ’

ဒ္လ႕၀ံစီဆွံသ့ဥတဖဥ အတႈတဲဆိပဏစ႕ၚတႈအသိးယ မုႈကနီၚစီဆွံကြႈစိမုႈလဏအီၚလ႕တႈအဲဥတႈကြံ လ႕ပစံးကတိၚအဂ့ႈအက်ိၚတသ့၀ဲအပူၚယ ဒီးစီၚဎိၚဟဥစံးပႀတ႕ၚ၀ဲခရံဏအတႈဟဲ၀ဲ ဒီးဖဲအဟဲအိဥဖ်ါထီဥ၀ဲအခါ ဒုးဟူထီဥသါလီၚ၀ဲ အတႈအိဥ၀ဲလ႕ပက်ါနဥ့လီၚ’ မ့ႈလ႕အတႈဆိဥဂ့ၚဒဥ၀ဲအပူၚယ ပသူဥဖွံသးညီ၀ဲလ႕ အတႈဟဲအိဥဖ်ဲဥထီဥအတႈဒိဥတႈဎိဏအပူၚယ ဒ္သိးအကထံဥနဥ့ပွၚ ဒ္ပအိဥခိးဆိးသီတႈလ႕ တႈထုကဖဥတႈ ဒီးတႈစံးထီဥပႀတ႕ၚအီၚအပူၚနဥ့လီၚ’ မၚသးဒ္နဥ့ဒီးပသး၀ံဏစံးထီဥပႀတ႕ၚနၚ ဃုဏဒီးကလူးစီဆွံဂီႈမုႈယ တႈလီႈပစိဏဒီးတႈပ႕တႈၿပးအလီႈယ ဒီးမူခိဥတႈစိတႈကမီၚသ့ဥတဖဥ ဒီးပစံး၀ဲတဘိဎူႈဃီ’’’     

ခဲလ႕ဏ            စီဆွံ’’စီဆွံ’’စီဆွံ’’’

အီဥဘူဥ၀ံၚတႈထုကဖဥ Prayer after Communion

စီၚသီ            သ့တႈလ႕ဏပႈကစႈဧ႕ယ ဒ္ပဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲ တႈလ႕ပွၚပဏကီၚအီၚ ဘဥဃးဒီးတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအထူအဎိဏအသိးယ ဒီးဒ္ပတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအမူးသးဖွံ ဘူးထီဥဒီးဘူးထီဥ၀ဲအသိး ပဃ့ကညးနၚ ဒ္သိးပကသ့လဲၚ၀ဲဆူညါ လ႕တႈသူဥဆူဥသးဂဲၚအပူၚ ဆူတႈမၚလၚကပီၚ နဖိခြါပကစႈအတႈဟဲအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲ အတႈဒိဥတႈဎိဏ ႀက႕းႀက႕းဘဥဘဥ အဂီႈနဥ့တက့ႈ’ ပဃ့ကညးနၚခီဖ်ိပကစႈဎ့ႈရွဴးခရံဏနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ                 အဥမ့ဥ

Solemn Blessing

စီၚသီ        မ္ဎြၚလ႕အသ့တႈလ႕ဏ ဒီးသးကညီၚတႈတဂၚယ ခီဖ်ိအတႈဆိဥဂ့ၚယ လ႕သုပဏလီၚသုတႈစူႈတႈနဏလ႕ အဖိခြါတဂၚဃီ အတႈဟဲ၀ဲအဆိကတ႕ႈတဘ်ီအပူၚယ ဒီးဒ္သိးသုအိဥခိးကြႈလႈအတႈကဟဲကဒီးတဘ်ီအံၚ မၚစီဆွံဘဥသု ခီဖ်ိခရံဏအတႈဟဲ၀ဲလ႕တႈလၚတႈကပီၚအပူၚယ ဒီးဒုးထူးဒုးတီၚသုဃုဏဒီးအတႈဆိဥဂ့ၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ အဥမ့ဥ

စီၚသီ       ဒ္သုလဲၚတႈလ႕တစိၚအံၚအပူၚ မ္အကမၚဂ႕ႈမၚက်႕ၚသုလ႕တႈစူဏတႈနဥအပူၚယ ဒုးသူဥဖွံသးညီသုလ႕တႈမုႈလႈအပူၚယ ဒီးဒုးဟူးဂဲၚဖံးမၚသုလ႕တႈအဲဥတႈကြံအပူၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ အဥမ့ဥ

စီၚသီ       ဒ္သိးသုသူဥဖွံသးညီ၀ဲ လ႕တႈဟ့ႈတီပဏတီ      ဘဥဃးဒီးခရံဏကစႈအတႈဟဲ၀ဲ လ႕ပွၚကညီအနီႈခိဖံးညဥအပူၚယ မ္သုကဒိးနႈ့ဘဥတႈဟ့ဥသါ တႈမူအထူအဎိဏအတႈဟ့ဥဘ်ဳး ထူးထူးတီၚတီၚ ဖဲအဟဲကဒီး၀ဲတဘ်ီ လ႕တႈကဟုကညီႈအပူၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ အဥမ့ဥ

စီၚသီ       ဒီးမ္ဎြၚလ႕အသ့တႈလ႕ႈ ပႈကစႈယ ဖိကစႈယ သးစီဆွံကစႈအတႈဆိဥဂ့ၚ ကဟဲလီၚ၀ဲဆူသု၀ဲ ကိးဒံကိးဂၚဒဲးအဖီခိဥ ဒီးအိဥဂ႕ႈဆိးက်႕ၚ၀ဲထီဘိနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ     အဥမ့ဥ’

စီၚသီ       လဲၚလ႕တႈမုဏတႈခုဥအပူၚ ဒီးမၚလၚပီၚဎြၚ ခီဖ်ိသုတႈအိဥမူအိဥဂဲၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ           ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚလီၚ’

 

 

 

 

Add new comment

17 + 0 =

Please wait while the page is loading