အိဥဘွံးနံၚတႈစံဏတဲၚတဲလီၚ ဖဲလါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၆ သီ ၂၀၁၈

အိဥဘွံးနံၚတႈစံဏတဲၚတဲလီၚဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၆ သီ ၂၀၁၈ မႈကူး ၈း၂၇”၃၅

Add new comment

2 + 4 =

Please wait while the page is loading