အိဥဘွံးနံၚတႈစံဏတဲၚတဲလီၚ ဖဲလါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၃ သီ ၂၀၁၈

အိဥဘွံးနံၚတႈစံဏတဲၚတဲလီၚဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၃ သီ ၂၀၁၈ လ႕ Deacon Nicholas

Add new comment

4 + 10 =

Please wait while the page is loading