အိဥဘွံးနံၚတႈစံဏတဲၚတဲလီၚ ဖဲလါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၃ သီ ၂၀၁၈

အိဥဘွံးနံၚတႈစံဏတဲၚတဲလီၚဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၃ သီ ၂၀၁၈ လ႕ Deacon Nicholas

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading