တႈကြႈထြဲတႈအခိဥအဃ႕ၚအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ ဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၇ သီ ၂၀၁၈

တႈကြႈထြဲတႈအခိဥအဃ႕ၚအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ ဖဲလါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၇ သီ ၂၀၁၈

Add new comment

9 + 11 =

Please wait while the page is loading