မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚဒီးတႈကြႈထြဲတႈအခိဥအဃ႕ၚအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ နိ၀့ဘ႕ႈ ၂၆ သီ ၂၀၁၈

Environment Program.Monday, Nov,16th, 2018 By Saw Moo Eh

အိဥဒီးတႈပလီႈပသး ဖဲလီဖ်းတႈအခါအဂ့ႈ

ကလံၚမုႈလီၚ၀ဲ အါတက့ႈဖဲ တႈစူၚခါအဆ႕ကတီႈနဥ့လီၚ’ ဖဲတႈကိႈအကတီႈ ထံလီၚသံး၀ဲလ႕ ထံက်ိယ နိဥဒီး ထံစွၚလီၚ၀ဲလ႕ပီႈလဲဥသ့ဥတဖဥအပူၚနဥ့လီၚ’ တႈကိႈဒိဥ၀ဲ ဒီးထံအသ၀ံသ့ဥတဖဥ လဲၚထီဥ၀ဲဆူထး ဆူကလံၚအကိႈ၀ဲသ့ဥတဖဥအအိဥယ ပဏဖွိဥထီဥအသးဒ္တႈအ႕ႈအသိး’’’’

လီဖ်းညီႏုႈတႈဖဲတႈလီႈထီဥထီ သ့ဥဒိဥ၀ဏဒိဥသ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲတႈလီႈနဥ့လီၚ’ လီဖ်းတႈအဆ႕ကတီႈ ႀက႕းလ႕ပဒိဥလ႕ဟံဥပူၚယ ဒီးဖဲတႈလီႈပူၚဖ်ဲးသ့ဥတဖဥအိဥ၀ဲအပူၚ’’’’’’

TO VIEW THE HOMILY VIDEO: PLEASE CLICK THE POST BELOW

လ႕တကြႈကီဒိကနဥတႈစံၚတဲၚတဲလီၚအဂီႈ ဆီဥလီၚဒီးဒိနဥဘဥအီၚဖဲအဖီလဏအံၚနဥ့တက့ႈ

Add new comment

6 + 9 =

Please wait while the page is loading