တႈကြႈထံဆိကမိႈဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၄ သီ ၂၀၁၈

တႈကြႈထံဆိကမိႈလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၄ သီ ၂၀၁၈

Add new comment

3 + 3 =

Please wait while the page is loading