တႈကြႈထံဆိကမိႈဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၁ သီ ၂၀၁၈

တႈကြႈထံဆိကမိႈလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၁ သီ ၂၀၁၈

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading