တႈကြႈထံဆိကမိႈဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၃ သီ ၂၀၁၈

တႈကြႈထံဆိကမိႈလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၃ သီ ၂၀၁၈

Add new comment

6 + 2 =

Please wait while the page is loading