တႈကြႈထံဆိကမိႈဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၈ သီ ၂၀၁၈

တႈကြႈထံဆိကမိႈလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၈ သီ ၂၀၁၈

TO VIEW VIDEO: PLEASE CLICK THE POST BELOW

Add new comment

19 + 0 =

Please wait while the page is loading