တႈကြႈထံဆိကမိႈလ႕နီႈခိနီႈသးအဂီႈ ဎႏူၚအါရံၚ ၁၀ သီ ၂၀၁၉

Daily reflection,(Thursday) Jan,10th,2019

တႈကြႈထံဆိိကမိႈ     လူၚကဥ ၄း ၁၄”၂၂  ဎႏူၚအါရံၚ ၁၀ သီ ၂၀၁၉

ဎြၚအသးအိဥလ႕ဎလိၚလီၚ’ အဂ့ႈဒ္အံၚယ ဖွဴဎၚဒ္သိး ဎကစံဏတဲၚတဲလီၚတႈသးခုကစီဥ လ႕ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိလီၚ’ လူၚကဥ ၄း၁၈

လ႕ခရံဏကစႈအပူၚ ပထံဥဘဥ၀ဲ ဎြၚအတႈဆိဥဂ့ၚ အိဥဖ်ါ၀ဲလ႕ခရံဏကစႈ အတႈဖံးတႈမၚတႈအပူၚနဥ့လီၚ’ အကလုဥကထါဟဲစိဏနဥ့ပွၚတႈမုဏလဥယ တႈသူဥဖံွသးညီ လ႕ပွၚလ႕အအိဥကတဲႈကတီၚအသး လ႕အကဒိးနဥ့ဘဥတႈသ့ဥတဖဥအံၚ အဂီႈနဥ့လီၚ’ အတႈဒုးဟူထီဥသါလီၚတႈလ႕ ၀ံဎရွါဎၚအတႈတဲဆိပဏစ႕ၚတႈသ့ဥတဖဥ ကလ႕ထီဥပွဲၚထီဥ၀ဲအံၚ ဒုးအိဥထီဥတႈလီၚကမ႕ကမဥလ႕ အပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥအသူဥအသးအပူၚနဥ့လီၚ’ ခရံဏဒုးဖုးသံနီႈထီဥ၀ဲ ပွၚသ့ဥတဖဥအံၚအတႈဆ႕မုဏလဥတႈ လ႕ဎြၚအတႈစံးပဏသ့ဥတဖဥအပူၚနဥ့လီၚ’ တႈသးခုကစီႈလ႕အဘဥဃးဒီးတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚမ့ႈ၀ဲ တႈသးခုကစီႈ (Good News) လ႕ပဂီႈလ႕မုႈတနံၚအံၚနဥ့လီၚ’ ဒ္ပထိးဘဥပသးဒီးပကစႈဒီးပဎြၚ ခီဖ်ိအကလုႈကထါအသိးယ မ္ပကမ့ႈပ၀ဲ အတႈပီၚတႈလီသ့ဥတဖဥ လ႕တႈသးခုကစီႈ ဆူပွၚဂၚအဂီႈနဥ့တက့ႈ’

အ၀ဲဒဥနဥ့ပစံဥတဲၚတဲလီၚယ ဒီးပသဆဥထီဥပွၚခဲလ႕ဏအခံယ ပသိဥက့ၚသီက့ၚပွၚခဲလ႕ဏယ လ႕ကဎဲႈတႈကူဥသ့ယ ဒ္သိးပကပဏလီၚပွၚခဲလ႕ဏ လ႕ထီဥပွဲၚထီဥလ႕ခရံဏအပူၚလီၚ’ ကလီးစဲ ၁း၂၈

 

FOR VIEWING AND LISTENING TO THE CONTENT OF THE PROGRAM: PLEASE CLICK THE POST BELOW

လ႕တႈဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Add new comment

3 + 9 =

Please wait while the page is loading