မါဒီး၀ၚ ကဘဥတူဥလိဏသကိးအသး တဂၚဒီးတဂၚဒ္လဲဥ

Family and Youth Program January 10, 2019

မါဒီး၀ၚ ကဘဥတူဥလိဏသကိးအသး တဂၚဒီးတဂၚဒ္လဲဥ

ဒ္တႈအဂ့ၚဒီးတႈဂံႈစႈဘါစႈသ့ဥတဖဥအိဥဒီးပွၚကိးဂၚဒဲးအသိး ပကဘဥတူဥလိဏသကိးပသးတဂၚဒီးတဂၚနဥ့လီၚ’ ပွၚလ႕အအိဥပူၚဖ်ဲးဒီးတႈဂံႈစႈဘါစႈတအိဥ၀ဲနီတဂၚယ ပတပူၚဖ်ဲးဒီးတႈဒဲးဘးနီတဂၚယ အအါဒီးအစွၚ ပအိဥ၀ဲဒီးပတႈလီၚတူဏလီၚကဥသ့ဥတဖဥယ တႈအဂ့ၚဒီးတႈအအ႕ခံမံၚလ႕ဏ အိဥ၀ဲလ႕နီႈတဂၚဃီအပူၚနဥ့လီၚ’

လ႕တႈတ့တႈဖ်ီလိဏသး၀ံၚအလီႈခံ တႈထံဥကမဥလိဏသးအသုတဘဥအိဥ၀ဲတဂ့ၚယ တႈထံဥကမဥလိဏသး ကဒုးအိဥထီဥဒဥ တႈသူဥဘဥဒိသးဘဥဒိသ့ဥတဖဥအဃိယ တႈနဥပ႕ႈလိဏသးမ့ႈအိဥ၀ဲလ႕ ပွၚခံဂၚလ႕ဏအံၚအအိဥဒီး တႈအဲဥတႈကြံ တႈမုဏတႈခုဏကအိဥသူဥလီၚအသး လ႕ဟံဥပူၚဃီပူၚနဥ့လီၚ’

ပွၚလ႕ပအဲဥဘဥအီၚတဂၚ အတႈတူဥဘဥတႈဒီး တႈလ႕အသးအိဥပဏဖ်ါထီဥ၀ဲသ့ဥတဖဥ ပကဘဥဟ့ဥတႈဆ႕ကတီႈဒီး ဒိကနဥအ၀ဲသ့ဥ အတႈဆိကမိႈဒီးအတႈပဏဖ်ါထီဥတႈသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’

FOR LISTENING TO THIS PROGRAM: PLEASE CLICK THE POST BELOW

လ႕တႈဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ’

Add new comment

3 + 6 =

Please wait while the page is loading