သူဥဘီဥသးစႈသန႕ဥလ႕ မုႈခံနံၚဂီႈ.(လါအီက႕ႈစ္ယ၆ယ၂၀၁၉)

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Add new comment

6 + 3 =

Please wait while the page is loading