ထံလီႈကီႈပူၚတႈကစီဥ 5.10.2018

ထံလီႈကီႈပူၚတႈကစီဥ 5.10.2018

ထံလီႈကီႈပူၚတႈကစီဥ

လါ အီးတိဘ႕ႈ 4ယနံၚအံၚယမ့ႈ၀ဲ စီဆွံဖရဥစ့ဥ အစံဥစံဥ အမုႈဘူဥနံၚ န႔ဥလီၚ’အဃိ ဖဲ၀့ႈတ ကူဥတလးပ႕ယဟီဥက၀ီၚ (တာငမြ)  ဟီဥက၀ီၚအပူၚန႔ဥယအိဥထီဥ၀ဲဒီးတႈမၚလၚကပီၚက့ၚ စီဆွံ ဖရဥစ့ဥ အစံဥစံဥ တႈဘါဎြၚ သရိဥ ယလ႕တႈဘါဎြၚ သရိဥအံၚယအပူၚယ န႔ဥလီၚယ ဖဲလါအီးတိဘ႕ႈ ၄ သီ ဟါလီၚခီ ၅ နဥရံဥအကတီၚယတႈမၚ၀ဲမူး အံၚ အတႈလုႈမံဥဆါ အိဥ ထီဥ၀ဲန႔ဥလီၚ’ဒီးဖဲတႈလုႈမံဥဆါအံၚအပူၚယ ၀့ႈတကူဥ သီခါ ကရ႕ခိဥ John စီၚဎိၚဟဥ တီခိဥ ရိဥမဲ လုႈထီဥ သကိး၀ဲ တႈလုႈ မံဥဆါ ဃုဏဒီး သီဘူဥသီခါ အပါ (၃၀)န႔ဥဖဲတႈဘါ ဎြၚသရိဥအံၚ အပူၚန႔ဥလီၚ’ ဖဲန႔ဥ တဘ်ီဃီ ဖိသဥ ၅၅ ဂၚ သီခါကရ႕ခိဥ John စီၚဎိၚဟဥ ဟ့ဥက့ၚ တႈဟ့ဥဆူဥထီဥ နီႈသးစီဆွံ အတႈပနီဥ စီဆွံ (ခရစြမားဆီလူးမား ျခင္း မဂၤလာ)အိဥထီဥစ့ႈကီး၀ဲန႔ဥလီၚ’ပွၚလ႕ အဟဲမၚဃုဏသကိးယထုကဖဥဃုဏသကိးတႈ ဖဲတႈ ဘါဎြၚသရိဥ အမူးအံၚန႔ဥ တပြဲ၀ါ ဖံ၀ါ ဒီး ပွၚဘါဎြၚဖိသ့ဥတဖဥခဲလ႕ဏ အိဥ၀ဲ အဂၚ ၆၀၀ ကဎၚဂၚန႔ဥလီၚ’

News: RVA Sagaw Karen Service

TO VIEW VIDEO: PLEASE CLICK THE POST BELOW

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading