ပႈပါဖရဥစ့းကူဥထီဥဖးလီၚ၀ဲလ႕ အကလဲၚ၀ဲဆူကီႈဎဥပဥ ဖဲ ၂၀၁၉ အနံဥ တႈကစီႈ

ပႈပါဖရဥစ့းအတႈထံဥလိဏအသးဒီး ခ႕ႈစးလ႕ကီႈဎဥပဥ ဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၂ သီ ၂၀၁၈

Pope Francis: 'I hope to visit Japan next year'

ပႈပါဖရဥစ့း ကူဥထီဥဖးလီၚ၀ဲဒ္သိး အကလဲၚ၀ဲဆူ ကီႈဎဥပဥ ဖဲ ၂၀၁၉ အနံဥ တႈကစီႈ

ဖဲအထံဥလိဏအသးဒီး ခ႕ႈစးသ့ဥတဖဥလ႕ကီႈဎဥပဥ တခ်ဳးလ႕အမၚ၀ဲ အတႈသိဥလိသီလိ ထူကလုႈဎြၚကထါ ဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၂ သီ ၂၀၁၈ အမုႈနံၚအကတီႈ ပႈပါဖရဥစ့း ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ တႈအိဥလ႕အသးပူၚ လ႕အသးအိဥလဲၚ၀ဲဆူ ကီႈဎဥပဥ ဖဲ ၂၀၁၉ အနံဥနဥ့လီၚ။ ခ႕ႈစးကရ႕လ႕အထံဥလိဏအသးဒီးပႈပါ မ့ႈ၀ဲကရ႕လ႕အဘဥဃးဒီး တႈမၚဒိဥထီဥထီထီဥ လုလဏဆဲးလၚဒီး တႈရိဥဖွိဥဃူဖိး ဒီးပွၚသ့ဥတဖဥအံၚ ထံဥလိဏအသးဒီးပႈပါ ဖဲ Paul the VI အဟံဥနဥ့လီၚ။ ပႈပါအိဥသ့ဥနီႈထီဥ၀ဲ တႈလဲၚတႈက့ၚလ႕ အအိဥဎံဏတ့ႈလံ၀ဲ ဖဲအပူၚကြံဏ အနံဥ ၄၀၀ အကတီႈနဥ့လီၚ။ ဖဲ ၁၅၈၅ယ ဖဲ ပွၚသးစႈလ႕ ကီႈဎဥပဥလြံဥဂၚ လဲၚတုၚ၀ဲဆူ ၀့ႈရိမ့ၚယ လ႕ Jesuit အပွၚစိဏတႈသးခုကစီႈသ့ဥတဖဥ အတႈလဲၚဃုဏတႈဒီး သးစႈသ့ဥတဖဥအံၚ ဒ္သိးအကထံဥလိဏအသးဒီးပႈပါ Gregory XIII အဂီႈနဥ့လီၚ။ ပႈပါစံး၀ဲ ခ႕ႈစးကရ႕လ႕ ကီႈဎဥပဥ လ႕အလဲၚတုၚ၀ဲဆူ ကီႈမိႈပွႈဎူရပၚ ဖဲလ႕အပူၚကြံဏတ့ႈလံ၀ဲအံၚ မ့ႈ၀ဲလုလဏဆဲးလၚဒီး တႈလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥလ႕အဘဥဃးဒီးနီႈသး ခံခီဎဥဘး အတႈထံဥလိဏအသး လ႕တႈစံဏစိၚတဲစိၚအပူၚ ဒီးႀက႕းလ႕ပအိဥသ့ဥနီႈထီဥက့ၚအီၚ နဥ့လီၚ။ ပႈပါအိဥသ့ဥနီႈထီဥ၀ဲ ပွၚကဲခိဥကဲနဥဖဲနဥ့အကတီႈ လ႕အမံၚမ့ႈ၀ဲ Mancio Itoယ လ႕ခံ ကဲထီဥ၀ဲသီခါတပါယ ဒီး Julian Nakaura ဒ္ပွၚစံး၀ဲလ႕ အဘဥတႈမၚသံအီၚ လ႕ Nagasaki အကစ႕ႈဒီခိဥ ဒီးဘဥတႈဒုးဟူထီဥသါလီၚအီၚလ႕ အမ့ႈပွၚလ႕ အဘဥတႈဆိဥဂ့ၚတဂၚ နဥ့လီၚ။

ပွၚလ႕အထံဥလိဏအသးဒီးပႈပါ ဖဲတဎံဏဒ္၀ဲသ့ဥတဖဥ ဂဲၚပ်ဳႈက်ဲးစ႕ၚ၀ဲဒ္သိး အကသ့ဒုးအိဥထီဥစ့ပဏကီၚ လ႕တႈသိဥလိနဲဥလိ ပွၚသူဥဘီဥသးစႈဒီး ဖိဥဃဲသ့ဥတဖဥ အဂီႈနဥ့လီၚ။ ပႈပါစံး၀ဲလ႕ ပွၚသ့ဥတဖဥအံၚ အိဥ၀ဲဒီးအတႈဆ႕ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲ တႈဘူဥတႈဘါယ လုလဏဆဲးလၚ ဒီးမုႈက်ိၚ၀ဲၚကြႈ သ့ဥတဖဥ သ့မၚဃုဏတႈလ႕တႈမုႈတႈခုဏအပူၚ ဒ္သိးအကသ့ဒုးအိဥထီဥ ဟီဥခိဥခ်႕တႈအိဥအသးလ႕ အကႀက႕းဒီးပွၚကညီ အတႈအိဥမူအိဥဂဲၚယ မ့ႈတႈလ႕ အလီၚပလိဏလိဏအသးဒီး ပႈပါအတႈဆ႕မုႈလဏတႈစ့ႈကီး နဥ့လီၚ။ ပႈပါ Francis ပဏဖ်ါထီဥ၀ဲလ႕ အဆ႕လဲၚ၀ဲဆူ ကီႈဎဥပဥ ဖဲ ၂၀၁၉ အနံဥ ဒီးဆ႕မုႈလဏ၀ဲဒ္သိး ပွၚလ႕အထံဥလိဏအသးဒီးအီၚသ့ဥတဖဥ ကက့ၚ၀ဲဆူ အထံလီႈကီႈပူၚ ဒ္သိးပွၚစိဏဆွ႕ တႈဂ့ႈလ႕အဘဥဃးဒီး တႈရ့တံၚရ့သကိး ဒီးပွၚလ႕အမၚဒိဥထီဥ ပွၚကညီဒီး ပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥအလုႈအပွၚ့ အဂီႈနဥ့လီၚ။

SOURCE:

VATICAN NEWS

Add new comment

3 + 7 =

Please wait while the page is loading