ဖဲ ၂၀၁၉ လါဎႏူၚအါရံၚအပူၚ ပႈပါ Francis အတႈထုကဖဥတႈအတႈပညိဏ

Pope's January prayer intention: For youth to follow Mary's example

ဖဲ ၂၀၁၉ လါဎႏူၚအါရံၚအပူၚ ပႈပါ Francis အတႈထုကဖဥတႈအတႈပညိဏ

ဖဲ ၂၀၁၉ လါဎႏူၚအါရံၚအပူၚ ပႈပါ Francis စံး၀ဲဒ္သိး ပွၚကထုကဖဥသကိးတႈလ႕ သူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ ကလူၚပိဏထြဲ၀ဲနီႈမၚရံအဒိဂ့ၚတဲႈဘဥ ဒီးစံးဆ႕က့ၚခရံဏကစႈအတႈကိး ဒ္သိးအကဆဲးက်႕စိဏဆွ႕၀ဲ တႈသးခုကစီႈအတႈသူဥဖွံသးညီ ဆူဟီဥခိဥဒီဘ့ဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

လ႕မုႈကနီၚနီႈမၚရံအပူၚ သူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲဒီးတႈဂ့ႈလ႕တႈသူဥဖွံသးညီ ဒီးတႈထိဥဟူးထိဥဂဲၚအဂ့ႈခီဥထံးနဥ့လီၚ’ မ္ပကဟံးနဥ့သကိးတႈခြဲးတႈဎဏ လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ သူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥအမုႈနံၚအတႈမၚအသး လ႕ Panama ဘဥဃးဒီးတႈကြႈထံဆိကမိႈခရံဏကစႈဒီးနီႈမၚရံအဂ့ႈအက်ိၚယ ဒီးဒ္သိးပွၚကထုကဖဥတႈ ခီဖ်ိဖဲစီဆွံ လ႕တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈယ လ႕ကစႈဒဥ၀ဲအတႈကတိၚအပူၚအဂီႈယ ဒီးဒ္သိးပွၚကဃ့ကညးတႈဂံႈတႈဘါ ဒ္သိးပွၚကမံမီႈတႈဒီးမၚတႈလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈ ပႈပါ Francis မ႕နဥ့ဆီဥခံ၀ဲနဥ့လီၚ’

SOURCE:

VATICAN NEWS

FOR VIEW THE VIDEO OF THE CONTENT OF THIS PROGRAM: PLEASE CLICK THE LINK BELOW

 https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-01/pope-francis-january-pra...

Add new comment

3 + 9 =

Please wait while the page is loading