ဘီမုႈစ႕ဖွိဥကရ႕ဟံးဃဥ၀ဲ Gandhi အတႈတမၚဆ႕က့ၚတႈအက်ဲ တႈကစီႈ

ဘီမုႈစ႕ဖွိဥကရ႕ဟံးဃဥ၀ဲ တႈ၀ံသးစူၚတႈတမၚဆ႕က့ၚတႈအက်ဲတႈကစီႈ

ဘီမုႈစ႕ဖွိဥကရ႕ ဟံးဃဥ၀ဲ Gandhi အတႈ၀ံၚသးစူၚ တမၚဆ႕က့ၚတႈအက်ဲ လ႕တႈမုႈတခုဏဒီး တႈလဲၚထီဥလဲၚထီအဂီႈ

UN holds up Gandhi’s non-violence as path to peace, development

ဖဲ ၂၀၀၇ အနံဥ ဘီမုႈစ႕ဖွိဥကရ႕ ပဏလီၚ၀ဲ တႈ၀ံသးစူၚ တႈတမၚဆ႕က့တႈအမုႈနံၚ (Day Of Non Violence )ဖဲလါ October ၂ သီအမုႈနံၚယ မ့ႈ၀ဲ Mahatama Gandhi အိဥဖ်ဲဥထီဥအမုႈနံၚနဥ့လီၚ။ ဘီမုႈစ႕ဖွိဥကရ႕အကိတိဥခိဥက်႕ႈ Antonio Guterres ကြဲမုႈပွၚလ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ ဒ္သိးအကလူၚပိဏထြဲ၀ဲ Mahatma Gandhi အတႈကြႈစိမုႈလဏတႈ ဒီးအတႈကူဥသ့ ဒ္အမ့ႈပွၚလ႕ အလဲၚပိဏထြဲတႈတမၚဆ႕က့ၚတႈအက်ဲယ က်ဲလ႕အဒုးလဲၚတုၚပွၚဆူ တႈမုႈတႈခုဏဒီးတႈလဲၚထီဥလဲၚထီအဂီႈနဥ့လီၚ။ ကိတိဥခိဥက်႕ႈအံၚစံး၀ဲ ဟီဥခိဥခ်႕လ႕ အကအိဥပူၚဖ်ဲးဒီးတႈမၚအ႕မၚနးလိဏသး၊ တႈဃုထံဥနဥ့က်ဲလ႕ တႈလီၚဆီလိဏသးအဂီႈသ့ဥတဖဥ ခီဖ်ိတႈဟးဆွဲးတႈမၚဆူဥမၚစိး မ့ႈ၀ဲတႈအသးကံဥပူၚလ႕ ပတႈဖံးတႈမၚတႈအပူၚနဥ့လီၚ။ ဒုးသ့ဥနီဥထိီဥက့ၚ၀ဲ Gandhi အတႈကတိၚလ႕အမ့ႈ၀ဲ တႈ၀ံသးစူၚ တႈတမၚဆ႕က့ၚတႈသ့ဥတဖဥ သ့လဲလိဏကြံဏ၀ဲတႈစံဏစိၚတဲစိၚနဥ့လီၚ။ မ႕နဥ့ဆီဥခံတႈဒ္သိး ပွၚခဲလ႕ႈသ့ဥတဖဥ ကဘဥတႈထိဥဟူးထိဥဂဲၚထီဥအီၚလ႕ Gandhi အတႈသူဥဒူးသးဒူ ဒီးအတႈပဏသူဥပဏသး ဒ္ပလဲၚသကိးဆူညါ ဆူတႈမုႈတႈခုဏယ တႈလဲၚထီဥလဲၚထီလ႕အအိဥဂ႕ႈဆိးက်႕ၚ၀ဲယ ပွၚတႈခြဲးတႈဎဏလ႕ ဟီဥခိဥဖိခဲလ႕ႈသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့လီၚ။

SOURCE:

VATICAN NEWS

TO VIEW VIDEO: PLEASE CLICK THE POST BELOW

Add new comment

5 + 8 =

Please wait while the page is loading