မ္တႈမုဏလဥအမ့ႈအူလဏ ကဒုးဒံကြံဏဖ်ိးကြံဏ၀ဲ တႈဒုးတႈဎၚအတႈခံးတႈနၚသ့ဥတဖဥ

Pope lights candle for peace in Syria 02 December 2018

Pope lights candle for peace in Syria 02 December 2018

မ္တႈမုဏလဥအမ့ႈအူလဏ ကဒုးဒံကြံဏဖ်ိးကြံဏ၀ဲ တႈဒုးတႈဎၚအတႈခံးတႈနၚသ့ဥတဖဥနဥ့တက့ႈ’  မ့ႈ၀ဲပႈပါ Francis အတႈဒုးဟူထီဥသါလီၚတႈနဥ့လီၚ’ မ႕နဥ့ဆီဥခံတႈဒ္သိး ပွၚကဃ့ထုကဖဥတႈဒီး မၚစ႕ၚပွၚခရံဏဖိလ႕ အအိဥ၀ဲလ႕ကီႈ Syria ဒီးလ႕ Middle East တႈလီႈသ့ဥတဖဥအပူၚ ဒ္သိးအကမ့ႈပွၚအုဥအသးလ႕တႈသူဥကညီၚသးကညီၚယတႈပ်ႈကြံဏလိဏသး ဒီးတႈမၚဃူလိဏဖိးလိဏက့ၚတႈအဂီႈနဥ့လီၚ’ စံး၀ဲဒ္သိး တႈမုဏလဥအမ့ႈအူလဏ ကလဲၚတုၚ၀ဲဆူ ပွၚလ႕အတူဥဘဥတႈလ႕ မုႈနံၚခဲအံၚသ့ဥတဖဥအပူၚ မ့ႈလ႕တႈဖ့ဥဆ႕ဒီး တႈတ႕ထီဥတႈလီၚသ့ဥတဖဥ လ႕ဟီဥခိဥခ်႕ လီႈဎံၚလီႈဘူးတႈလီႈအါပူၚအဃိနဥ့လီၚ’ စံး၀ဲဒ္သိး တႈအိဥဖွိဥကရ႕အတႈထုကဖဥတႈ ကဆီဥထြဲမၚစ႕ၚပွၚသ့ဥတဖဥအံၚ ဒ္သိးအကထံဥသ့ဥညါ၀ဲလ႕ ဎြၚအိဥဘူးဒီးအ၀ဲသ့ဥယ ဒီးပွၚကိးဂၚဒဲးအသူဥအသး ကဘဥတႈထိဥဟူးထိဥဂဲၚအီၚလ႕ အကဘဥဖံးတႈမၚတႈလ႕ တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

ထုကဖဥ၀ဲဒ္သိး ဎြၚကပ်ႈကြံဏနဥ့ ပွၚလ႕အဒုးအိဥထီဥတႈဒုးတႈဎၚသ့ဥတဖဥဒီး ပွၚလ႕အထုးထီဥစုက၀ဲၚလ႕ အကမၚဟးဂီၚလိဏသးတဂၚဒီးတဂၚ သ့ဥတဖဥအတႈကမဥ ဒီးဒ္သိးဎြၚကလဲလိဏကြံဏပွၚသ့ဥတဖဥအံၚ အသူဥအသးအဂီႈနဥ့လီၚ’

ပွၚသးကညီၚမၚစ႕ၚတႈအကရ႕လ႕အမ့ႈ Aid To Church In Need မ႕နဥ့ဆီဥခံပွၚလ႕အအိဥဒီးတႈသူဥဂ့ၚသး၀ါခဲလ႕ႈ လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥ ဒ္သိးအကစံးဆ႕က့ၚ ဖိဒံဖိသဥလ႕ကီႈ Syria သ့ဥတဖဥ အတႈကိးပသူထီဥတႈလ႕လ႕ တႈမုဏတႈခုဥအဂီႈ နဥ့လီၚ’ လ႕တႈမုႈတႈခုဥအဂီႈ ပႈပါဒြဲဥထီဥ၀ဲပနဲတ႕ႈ ဒ္သိးအကရၚလိီၚ၀ဲ တႈမုဏတႈခုဥအတႈဘိးဘဥသ့ဥညါတႈအဂီႈ ဒီးလ႕တႈဆွ႕လီၚ တႈဘိးဘဥသ့ဥညါတႈဘဥဃးဒီးတႈမုဏလဥ ဖဲတႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ၀ဲ Advent အဆ႕ကတီႈအံၚနဥ့လီၚ’

ပနဲတ႕ႈလ႕ပႈပါဒြဲဥထီဥအီၚ ဘဥတႈမၚဃံမၚလၚအီၚလ႕ ပွၚစုသ့ခီဥသ့ လ႕၀့ႈ Damascus, အိဥဖ်ါ၀ဲဒီးဖိသဥအဂၚ ၄၀ သ့ဥတဖဥအတႈဂီၚနဥ့လီၚ’

SOURCE:

ZENIT NEWS

CLICK THE AUDIO FILE BELOW AND LISTEN TO THIS REPORT

ဆီဥလီၚတႈကလုႈအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးဒိကနဥတႈကစီႈအံၚနဥ့တက့ႈ

Add new comment

1 + 5 =

Please wait while the page is loading