တႈမၚလၚကပီၚပွၚစီဆွံ St. John Chrysostom လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၃ သီ

PHOTO CREDIT: stjohnswarren.com
တႈမၚလၚကပီၚ ပွၚစီဆွံ St. John Chrysostom လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၃ သီ

ပွၚစီဆွံစီၚဎိၚဟဥ ခရံဏစိးစတိ အတႈကတိၚတနီၚ

Some Words Of St. John Chrysostom

Feast Day = September 13

 

ပွၚစီဆွံခရံဏစိးစတိ မ့ႈပွၚတဂၚလ႕အအိဥဒီး တႈသ့တႈဘဥလီၚတိၚလီၚဆီ၀ဲလ႕ တႈစံဏတဲၚတဲလီၚတႈအဂီႈအဃိ ဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲအမံၚလ႕အအိဥဒီးအခီပညီ လ႕အမ့ႈ ပွၚလ႕အအိဥဒီးထးခိဥထူ (Golden Mouthed) နဥ့လီၚ။ မ့ႈပွၚလ႕အကဟုကဎဏ ကြႈထြဲမၚစ႕ၚပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိယ က်ဲးစ႕ၚမၚသီထီဥက့ၚတႈလ႕ သီဘူဥသီခါ ( Reform Of The Clergy) အဂီႈနဥ့လီၚ။ မ့ႈပွၚလ႕အခိးကြႈပ႕ဆွ႕ ပွၚစံဏတဲၚတဲလီၚတႈ (Patron Of Preachers) နဥ့လီၚ။ တႈမၚလၚမၚကပီၚပွၚစီဆွံအံၚအမုႈနံၚ မ့ႈ၀ဲဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၃ သီ အမုႈနံၚနဥ့လီၚ။ လ႕တႈတိဏနီႈလူၚပိဏထြဲတႈအဂီႈ ပွၚစီဆွံအံၚအတႈကတိၚတနီၚမ့ႈ၀ဲ ”””

  • နမ့ႈတသ့ထံဥခရံဏကစႈ လ႕ပွၚလ႕အဃ့အီဥတႈသ့ဥတဖဥ ဒ္ပထံဥဘဥအအိဥ၀ဲလ႕ တႈဘါသရိဏအပဲႀတီအခိဥအဃ႕ၚဘဥဒီး ပတသ့ထံဥနဥ့ဘဥခရံဏကစႈလ႕ လီခီအပူၚဘဥနဥ့လီၚ။
  • မ္ပွၚစီဆွံသ့ဥတဖဥအမံၚအသဥ ကႏုႈလီၚ၀ဲဆူပဟံဥပူၚဃီပူၚ ခီဖ်ိပတႈဟံးနဥ့ ပွၚစီဆွံသ့ဥတဖဥအံၚအမံၚဒီး ဒုးမၚနဥ့ဖိသဥသ့ဥတဖဥအံၚ လ႕ပွၚစီဆွံသ့ဥတဖဥအမံၚ အသိးနဥ့တက့ႈ။ ပသုတဘဥဆိကမိဥဆံး တႈဂ့ႈအံၚတဂ့ၚ။ အအံၚမ့ႈတႈလ႕အအိဥဒီး တႈပညိဏလ႕ တႈဆီဥထြဲမၚစ႕ၚပွၚအဂီႈနဥ့လီၚ။
  • ပတႈစံးတႈကတိၚတႈ ကမ့ႈ၀ဲတႈလ႕ အတီ၀ဲလိၚ၀ဲဘဥဆဥ ပမ့ႈစံးကတိၚအီၚလ႕ တႈသူဥဒိဥသးဖ်ိးအပူၚဒီး ကကဲထီဥ၀ဲပတႈမၚဟးဂီၚတႈ ကိးမံၚဒဲးနဥ့လီၚ။
  • သုတဘဥမဲဥဆွးလ႕ သုကႏုႈလီၚ၀ဲဆူ တႈဘါသရိဏအပူၚတဂ့ၚ။ မဲဥဆွးလ႕ သုမၚတႈဒဲးဘၚအဃိနဥ့တက့ႈ။ တဘဥသုမဲဥဆွးလ႕ သုပီႈဎဏလီၚက့ၚသုသးအဃိတဂ့ၚ။ တႈအိဥခံမံၚ ဒီးမ့ႈ၀ဲ တႈဒဲဘးဒီး တႈပီႈဎဏလီၚက့ၚသးနဥ့လီၚ။ တႈဒဲးဘး မ့ႈ၀ဲတႈဘဥဒိဘဥထံးယ တႈပီႈဎဏလီၚက့ၚသး မ့ႈ၀ဲကသံဥကသီနဥ့လီၚ။ ဒ္ပနီႈခိ အိဥ၀ဲဒီးအတႈပူၚလီႈ ဒီးကသံဥကသီလ႕တႈပူၚလီႈအံၚအဂီႈအသိး လ႕နီႈသးအဂီႈ ပအိဥဒီးတႈဒဲးဘး ဒီးတႈပီႈဎဏလီၚက့ၚသးနဥ့လီၚ။ ဘဥဆဥယ တႈဒဲးဘး ဒုးမၚနဥ့ပွၚတႈမဲဥဆွးယ မ့မ့ႈ တႈပီႈဎဏလီၚက့ၚသး ဒုးမၚနဥ့က့ၚပွၚ တႈသူဥဒူသးဒူနဥ့လီၚ။
  • မါဒီး၀ၚ အတႈအဲဥလိဏအသး မ့ႈ၀ဲတႈဂံႈတႈဘါလ႕အ ကရ႕ကရိသ့ဥတဖဥ အတႈပဏဖွိဥဃူဖိးလိဏသး အဂီႈနဥ့လီၚ။ ဖဲတႈဃူတႈဖိး ဒိဥစိဒိဥကမီၚအခါ ဖိသဥသ့ဥတဖဥကဘဥတႈလုႈဒိဥထီဥအီၚ ဂ့ၚဂ့ၚဘဥဘဥယ ဟံဥဃီအတႈအိဥအသး ကမ့ႈ၀ဲလ႕ တႈႀက႕း၀ဲဘဥ၀ဲအပူၚယ ပဘူးပတံဥယပတံၚသကိးယ ပဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥ ကစံးထီဥပႀတ႕ၚ၀ဲ တႈအိဥအသးအတႈပိဏထြဲသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ။
  • ပသုတဘဥမ႕ဆူဥပွၚအဂၚ ဒ္သိးအကဘွီဂ့ၚက့ၚအသးဘဥဒီး ပကဘဥဟ့ဥသဆဥထီဥအခံ လ႕တကတိၚအမုႈနဥ့လီၚ။ ပတအိဥ၀ဲဒီးတႈစိတႈကမီၚလ႕ ပကဖီဥဃံးပွၚအဂၚဘဥဒီး ပကဘဥသ့ဥညါ၀ဲလ႕ ပကဘဥသူတႈသ့တႈဘဥလ႕ အအိဥဒီးပွၚနဥ့လီၚ။ ဎြၚဟ့ဥဘ်ဳး၀ဲခိဥသလုႈ ဆူပွၚလ႕အအိဥပူၚဖ်ဲး၀ဲဒီး တႈအ႕တႈသီ တမ့ႈလ႕တႈမ႕ဆူဥအီၚအဃိဘဥဒီး မ့ႈ၀ဲလ႕ပကစႈဒဥ၀ဲ ပတႈဃုထ႕ထီဥက်ဲလ႕အဂ့ၚ အဖီခိဥနဥ့လီၚ။
  • ဖဲနအိဥနဲလ႕ တႈလုႈလီႈအမဲဥညါ ဖဲခရံဏအိဥ၀ဲတႈလီႈအပူၚအခါ နသုတဘဥဆိကမိႈနဲလ႕ နအိဥနဲထဲဒဥဒီးပွၚလ႕နဃ႕ၚသ့ဥတဖဥ တဂ့ၚ။ သ့ဥညါနဲလ႕ မူခိဥကလူး လ႕အလီၚဂဏဒ္ မူခိဥအသုးမုႈသံဥဘိသ့ဥတဖဥ အိိဥ၀ဲလ႕နကပၚ ဎူးဎီႈပဏကဲ၀ဲ မူခိဥဟီဥခိဥတႈဒိဥကစႈလ႕ အအိဥဒီးတႈစိတႈကမီၚ အပူၚနဥ့လီၚ။ အဃိ ဖဲနအိဥလ႕တႈဘါသရိဏအပူၚအခါယ အိဥနဲလ႕ တႈဘွဥ့တႈဘွီဥယ တႈပ်ံၚဎြၚယ တႈဎူးဎီႈပဏကဲဎြၚအပူၚနဥ့တက့ႈ။

PHOTO CREDIT: stjohnswarren.com

TO VIEW VIDEO: PLEASE CLICK THE POST BELOW OR CLICK THE PICTURE BELOW

Add new comment

1 + 3 =

Please wait while the page is loading