ပွၚစီဆွံ ဘရုနိ အတႈအိဥမူအဂ့ႈအက်ိၚ

ပွၚစီဆွံ ဘရုနိ အတႈအိဥမူအဂ့ႈအက်ိၚ

တနံၚအံၚဒ္အမ့ႈ၀ဲစီဆွံ ဘရုနိ အမုႈဘူဥနံၚအသိးယသးအိဥပဏဖ်ါထီဥဘဥ ဎဲ စီဆွံ ဘရုနိအဂ့ႈန႔ဥလီၚ စီဆွံ ဘရုနိ မ့ႈပွၚတဂၚလ႕ အသူဥထီဥတ့ထီဥ ကသူဥစံဥဟဲဥ အကရ႕ကရိန႔ဥလီၚ’ဖဲခရံဏနံဥ ၁၀၃၀ အနံဥ အိဥ ဖ်ဲဥထီဥ၀ဲဖဲ ၀့ႈကိုလန္န႔ဥလီၚ’ ဖဲစီဆွံ ဘရုနိ ကဲထီဥသီခါ တပါ ၀ံၚ အမူဒါ အိဥထီဥ လီႈဘဥ ဖဲ ၀့ႈ ရိမ္း ကာသီျဒဎ္ တႈဘဥဎြၚသရိဥ လ႕တႈအိဥဖွီဥအဂီႈ ကဘဥ ဒုးအိဥထီဥ ပွၚကူဥသ့ အါအါဂီႈဂီႈ အဂီႈ မၚက့ၚ တႈဖဲန႔ဥ ဎံဥ၀ဲ (၁၈) နံဥန႔ဥလီၚ’ဖဲ၁၀၇၃ အနံဥန႔ဥ ဒ္သိးကမၚန႕ၚန႔ဥက့ၚ တႈဆိကမိဥ အကမ႕ကမဥယ တႈလ႕အခီပညီ တအိဥတကဲဘ်ဳးလ႕ဟီဥခိဥခ်႕အဂီႈ အ၀ဲလၚ၀ဲဆူ ၀့ႈစီစီးဎိုတန္းငန ရသ့ဥသ့ဥ အိဥ၀ဲ အကရ႕ ကရိအပူၚ န႔ဥလီၚ’ဖဲန႔ဥ အိဥ၀ဲဒီးအတံၚသကိးစွၚ ဂၚဒီး ထုကဖဥသကိးတႈဒီးပီႈဎႈလိးက့ၚတႈဒဲး တႈသ့ဥတဖဥန႔ဥ စီဆွံ ဘရုနိ တီခိဥ ရိဥမဲ အိဥမူက့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’ ပတုၚလ႕ အပွဲၚထီဥ၀ဲ အနံဥ (၁၀) ၀ံၚအ လီႈဒီး စးထီဥတ့ဘွီ သူဥထီဥ၀ဲ ကသူဥစံဥဟဲဥ အကရ႕ကရိ ဖဲတႈလီႈ လ႕ ပွၚလဲၚတုၚ၀ဲ ကီခဲ အလီႈ အိဥ ပွဲၚ၀ဲဒီကစ႕ႈကလိ လ႕သ့ဥက်ါပွႈညါ ပူၚလ႕အမ့ႈ၀ဲ ခ်ဥထရဲဥစ့ႈ အတႈလီႈန႔ဥလီၚ’ လ႕အ၀ဲသ့ဥအရ႕ကရိ ဖိသ့ဥတဖဥ ကထုကဖဥ သကိးတႈဒ္ဒ္သိးသိး တႈဘါဎြၚအလီႈ အဒ႕းတဖ်႕ဥ ဒီးလ႕အ၀ဲသ့ဥ တဂၚဂ့ၚ တဂၚဂ့ၚ ကအိဥ၀ဲ အလီႈ အဒ႕းဖိ တဂၚတဖ်႕ဥန႔ဥလီၚ’ ကဏတံဏၾတီဎဏ က့ၚ ၀ဲလ႕ ပွၚပိဏမုႈသ့ဥတဖဥ တဘဥဟဲ၀ဲ ဆူတႈလီႈအံၚ အပူၚဘဥန႔ဥလီၚ’လ႕န႔ဥအမဲဏညါ ဒ႕းလ႕ ကသ့ဖးသကိး ကြႈသကိးလံဏ တႈလီႈ အဒ႕းတဖ်႕ဥ ဒီး ကလုႈထီဥသကိး၀ဲ တႈလုႈမံဥဆါ ဒ္သိးကသု၀ဲဒ္ တႈလုႈထီဥ ကိဥဒီးစပံးထံ အဂီႈ စ့အခြး ဖိတဖ်႕ဥ အိဥဒဥထဲ တႈအံၚန႔ဥလီၚ တႈလ႕ အဂုၚအဂၚ ခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥ အ၀ဲသ့ဥ အိဥသကိး၀ဲဖီွဥဖွီဥဎဏ ဎဏန႔ဥလီၚ’အကရ႕ကရိ အတႈဖံးတႈမၚန႔ဥ မ့ႈ မူဒါလ႕ အသ့မၚအါထီဥ၀ဲ လံဏလဲဥတူ သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ လ႕အ၀ဲသ့ဥအတႈဖံးတႈမၚအံၚ အဃိ အကရ႕ကရိအံၚ အမံၚဟူသဥဖ်ါထီဥ က့ၚ၀ဲဖဲ ကီႈ ဎုရပၚ အပူၚအကြႈ ကြ႔ႈလ႕တႈလီႈအါပူၚန႔ဥလီၚ’စီဆွံ ဘရုနိန႔ဥ မ့ႈပွၚတဂၚလ႕ ထီဘိယသ့အိဥမူ အိးဆိး တႈသူဥဖွံသးဖွံန႔ဥလီၚ’ ဖဲခရံဏနံဥ ၁၁၀၁ အနံဥန႔ဥ အ၀ဲ မံ မုဏအသးလ႕ခရံဏပူၚ လ႕ကီႈအီတလီ ၀့ႈကာလဗရီဎာ ရသ့ အကေိ ကရ႕ အပူၚန႔ဥလီၚ’ စီဆွံပရုနိ အကရ႕ကရိလ႕ အမ့ႈ၀ဲ ကဥသူဥစံဥဟင္ ရသ့ အကရ႕ကရိအံၚ လ႕တႈအိဥ ဖွီဥ ကရ႕ တကပဏ ကြႈထံ၀ဲဒ္ မ့ႈကရ႕ကရိလ႕ အကြႈထံဥသ့ဥညါတႈလ႕တႈအိဥမူအဂီႈ လ႕ပွဲၚ၀ဲဒီးမ့ႈတိဂ့ၚ တမံၚလီႈန႔ဥ တိႈနီႈတိႈပၚက့ၚ၀ဲန႔ဥလီၚ’

TO VIEW VIDEO: PLEASE CLICK THE POST BELOW

Add new comment

7 + 2 =

Please wait while the page is loading