ပႈပါဖရဥစ့းအတႈသိဥလိသီလိထူကလုႈဎြၚကထါ ဖဲစဲးတ့ဘ႕ႈ ၃၀ သီ ၂၀၁၈

ပႈပါဖရဥစ့းအတႈသိဥလိသီလိထူကလုႈဎြၚကထါဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၃၀ သီ ၂၀၁၈

Pope at Angelus: Let us open ourselves to God’s surprises’

၂၀၁၈ September 30 ပႈပါ Francis မၚ၀ဲ Angelus အတႈထုကဖဥတႈဒီး

ပႈပါ Francis သိဥလိဒုးနဥပ႕ႈပွၚလ႕ ခရံဏကစႈပဏလုႈပဏပွၚ့၀ဲ ဎြၚမၚတႈလ႕ပွၚကိးဂၚဒဲးအတႈအိဥမူအိဥဂဲၚအပူၚ အဂ့ႈနဥ့လီၚ။ ဒီးအတႈစံးကတိၚသိဥလိနဲဥလိတႈအံၚ မ့ႈ၀ဲလ႕ လံဏတႈသးခုကစီႈဒ္ Mk 9:38- 43, 47-48 အပူၚအသိးနဥ့လီၚ။ အပ်ဲဥအဘီဥသ့ဥတဖဥ ႀတီဃဥ၀ဲပွၚအဂၚသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအသုတဟီထီဥတႈနါ လ႕အမံၚဘဥဒီး ဆ႕မုႈလဏ၀ဲဒ္သိး ခရံဏကဆီဥထြဲမၚစ႕ၚဒဥ အပ်ဲဥအဘီဥသ့ဥတဖဥ အတႈဖံးတႈမၚတႈအဂီႈနဥ့လီၚ။ ဘဥဆဥယ ခရံဏကစႈအတႈသိဥလိအ၀ဲသ့ဥ မ့ႈတႈလ႕အတဒ္သိးလိဏအသးဒီး အပ်ဲႈအဘီဥသ့ဥတဖဥ အတႈဆ႕မုႈလဏတႈအိဥ၀ဲအသိးနဥ့လီၚ။ ပႈပါ Francis စံး၀ဲလ႕ ဎြၚအတႈပဏသူဥပဏသး မ့ႈတႈလ႕အအိဥ၀ဲဒီးတႈသဘ့် ဒီးအတႈဖံးတႈမၚတႈသ့ဥတဖဥ တအိဥ၀ဲဒီးတႈအဆ႕အကတ႕ႈ တအိဥ၀ဲထဲလ႕တႈအဒူဥဖိ တခါဖိအပူၚဘဥနဥ့လီၚ။ ဖဲပကြႈထံဆိကမိႈလီၚက့ၚ ပတႈပဏသူဥပဏသးအခါ ပကထံဥသ့ဥညါဘဥ၀ဲလ႕ ပပဏကပၚကြံဏစ့ႈကီးပွၚအဂၚ လ႕အတမ့ႈပွၚလ႕ ပကရ႕ကရိအပူၚဘဥနဥ့လီၚ။ ဒီးတႈသ့ဥတဖဥအံၚ ကဲထီဥ၀ဲတႈၿပ႕လိဏသးတဂၚဒီးတဂၚ ၀ံၚအလီႈခံ ကဲထီဥ၀ဲတႈဂုႈမၚနဥ့ ကရ႕ဖိသ့ဥတဖဥ ဒီးတမ့ႈလ႕ၚ၀ဲတႈပဏလုႈပဏပွၚ့ တႈအဂ့ၚလ႕ပွၚအဂၚသ့ဥတဖဥမၚ၀ဲ မ့ႈလ႕အ၀ဲသ့ဥတပိဏ၀ဲပခံ အဃိနဥ့လီၚ။ ပႈပါ Francis စံး၀ဲယ ခရံဏကစႈသိဥလိပွၚလ႕မုႈတနံၚအံၚယ ဒ္သိးပသုတအိဥဒီးတႈပဏသူဥပဏသးလ႕အမ့ႈ တံၚသကိး မ့တမ့ႈဒုဥဒါယ ပမ့ႈပွၚလ႕ကရ႕ပူၚယ ပွၚအဂၚမ့ႈပွၚလ႕တႈပ်ီပူၚဘဥဒီး ပကဘဥအိးထီဥပသူဥပသး ဒ္သိးပကထံဥသ့ဥညါနဥပ႕ႈ ဎြၚအိဥ၀ဲဒီးဖံးတႈမၚတႈ ဖဲတႈလီႈဒီးတႈအိဥအသးလ႕ ပတသ့ဥညါအီၚ ပတဆိကမိဥပဏစ႕ၚအီၚသ့ဥတဖဥအပူၚယ ဒီးပွၚသ့ဥတဖဥလ႕ အတမ့ႈ၀ဲလ႕ ပကရ႕ကရိအပူၚဘဥနဥ့လီၚ။ ထုကဖဥ၀ဲဒ္သိးဎြၚကမၚစ႕ၚပွၚ ဒ္သိးပကထံဥသ့ဥညါနဥပ႕ႈ ဎြၚအတႈလိဏဖ်ါထီဥအသး တုၚဒဥလဲ တႈအိဥအသးလ႕ ပတသ့ထံဥသ့ဥညါနဥပ႕ႈအီၚ သ့ဥတဖဥအပူၚအဂီႈနဥ့လီၚ။

SOURCE:

VATICAN NEWS

FOR VIEWING VIDEO WITH THE INTERPRETATION IN SAGAW KAREN: PLEASE CLICK THE POST BELOW

Add new comment

3 + 14 =

Please wait while the page is loading