ပႈပါ Francis အတႈထုကဖဥတႈ အတႈပညိဏဖဲ လါနိ၀့ဘ႕ႈအပူၚ

Pope's November prayer intention: In the Service of Peace

ပႈပါ Francis အတႈထုကဖဥတႈ အတႈပညိဏဖဲ လါနိ၀့ဘ႕ႈအပူၚ

ဖဲ ၂၀၁၈ လါနိ၀့ဘ႕ႈ ၆ သီအမုႈနံၚ လီထံဥဟူအတႈဘိးဘဥသ့ဥညါတႈ လ႕အမ့ႈ ပႈပါ Francis အတႈထုကဖဥတႈ အတႈပညိဏ ဖဲလါနိ၀့ဘ႕ႈအပူၚ ဘဥတႈထုးထီဥရၚလီၚအီၚ ဒီးအတႈပညိဏမ့ႈ၀ဲ တႈမၚခ့ပွၚအတႈမၚလ႕ တႈမုႈတႈခုဏအဂီႈ နဥ့လီၚ’ ပႈပါ Francis စံး၀ဲ ပသ့စံးတႈကတိၚတႈ လ႕အမ့ႈ၀ဲဒီး တႈကတိၚလ႕အဃံလၚဒိဥ လီၚဘီလီၚမုႈ၀ဲဘဥဆဥ တႈမုႈတႈခုဏမ့ႈတအိဥလ႕ ပသူဥပသးအပူၚဘဥဒီး လ႕ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥအပူၚ တႈမုႈတႈခုဏအိဥထီဥတသ့၀ဲဘဥနဥ့လီၚ’ ပႈပါစံး၀ဲလ႕ ပလိဏဘဥ၀ဲတႈမုႈတႈခုဏနဥ့လီၚ’ လီၚဆီဒဥတႈ ပွၚလ႕အတူဥဘဥတႈလ႕ တႈမုႈတႈခုဏတအိဥ၀ဲ တႈလီႈအပူၚသ့ဥတဖဥနဥ့လီၚ’ ဒ္သိးပွၚကတ့ဘွီထီဥသကိးတႈမုႈတႈခုဏ လ႕အတပဏကပၚကြံဏပွၚနီတဂၚဘဥအဂီႈ ပႈပါ Francis စံး၀ဲ ဒီးမ႕နဥ့ဆီဥခံတႈဒ္သိး ပွၚကထုကဖဥသကိး၀ဲလ႕ တႈစံးတႈကတိၚတႈ ဘဥဃးဒီးတႈအဲဥတႈကြံာ ဒီးတႈတ႕ႈပီႈလိဏသး ကဒိဥစိဒိဥကမီၚ၀ဲလ႕ တႈဖ့ႈဆ႕သ့ဥတဖဥအဖီခိဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

SOURCE:

VATICAN NEWS

FOR LISTENING TO THIS REPORT: PLEASE CLICK THE AUDIO FILE BELOW

FOR VIEWING VIDEO: PLEASE CLICK THE VIDEO FILE BELOW

Add new comment

11 + 6 =

Please wait while the page is loading