တႈအိဥမူလ႕တႈတီတႈလိၚဒီးတႈမုႈတႈခုဏအဂီႈ အတႈရဲဥလီၚက်ဲလီၚ နိ၀့ဘ႕ႈ ၂၁ သီ ၂၀၁၈

Peace and Justice Program On Wednesday. (November,21,2018) By Fr. Lawrence

TO VIEW VIDE: PLEASE CLICK THE POST BELOW

လ႕တႈကြႈကီ ဒီးဒိကနဥအီၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူ အိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥဘဥတက့ႈ

Add new comment

1 + 1 =

Please wait while the page is loading