တႈအိဥမူလ႕တႈမုႈတႈခုဥဒီးတႈတီတႈလိၚအပူၚအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၉ သီ ၂၀၁၈

တႈအိဥမူလ႕တႈမုႈတႈခုဏဒီးတႈတီတႈလိၚ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၉ သီ ၂၀၁၈ တႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ

Add new comment

1 + 6 =

Please wait while the page is loading