တႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ၀ဲ သ႕ႏြံတႏြံအိဥဘွံးနံၚ အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ

3rd Sunday Of Advent © December 16, 2018 Prayers and Responsorial Psalm

တႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ ခံႏြံတႏြံအိဥဘွံးနံၚ ဒံဥစ့ဘ႕ႈ ၁၆ သီ ၂၀၁၈

3rd Sunday Of Advent © December 16, 2018

 

တႈဟဲႏုႈတႈသး၀ံဥ Entrance Antiphon

ကြႈဖဲ (ဖံလံးပံၚ ၄း”၅) သးခုလ႕ကစႈအပူၚ တဘိဎူႈဃီတက့ႈ’ ဎစံးကဒီး သးခုတက့ႈ’”ကစႈအိဥဘူးတ့ႈလီၚ’

တႈဒြဲဥထီဥပနဲတ႕ႈ အတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ (Lighting of the Advent Candle)

(တႈဒြဲဥထီဥ အဥဒ၀့ႈတူအပနဲတ႕ႈ သ႕တ႕ႈတတ႕ႈ မ့ႈ၀ဲဖဲတႈဟဲႏုႈတႈသး၀ံဥ ၀ံၚအလီႈခံယ ဒီးတႈထုကဖဥတႈ မ့ႈ၀ဲဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

စီၚသီ       ပႈကစႈဎြၚဧ႕ယ ဖဲပတႈကြႈလဏခရံဏအဆ႕ကတီႈတႈလဲၚက်ဲ ဟဲတုၚ၀ဲဆူတႈအခိဥစိဏအသိးယ ပဒြဲဥကပီၚထီဥက့ၚကဒီး တႈမုဏလဥ ဒီးတႈမုဏတႈခုဥအပနဲတ႕ႈသ့ဥတဖဥယ ဒီးပဒြဲဥထီဥကဒီးတႈသူဥဖွံသးညီ အပနဲတ႕ႈနဥ့လီၚ’ ဟ့ဥလီၚဘဥပွၚတႈသူဥဒူသးဒူ ဒ္သိးပကသ့ခီဖ်ိထံဥဘဥ တႈသူဥဖွံသးညီ လ႕ပတႈမုႈလဏကြႈစိပကစႈအတႈဟဲ၀ဲအပူၚယ ဒီးတႈသူဥဖွံသးညီလ႕တႈသူဥတဟူးသးတဂဲၚယ တႈသူဥအုးသးအုးယ တႈသူဥဖွံသးညီ လ႕တႈတလီၚတံဥလီၚဆဲး၀ဲသ့ဥတဖဥ အပူၚနဥ့တက့ႈ’

ခဲလ႕ဏ            အဥမ့ဥ

 

ထူဥစုညါအတႈပနီႈ ဘဥမၚအီၚဖဲအံၚနဥ့လီၚ

စီၚသီ              လ႕ပႈယ ဒီးဖိယ ဒီးသးစီဆွံအမံၚနဥ့လီၚ

ခဲလ႕ဏ             အဥမ့ဥ

စီၚသီ              ပကစႈဎ့ဥရွဴးခရံဏအဘ်ဳးအဖွိဥယ ပႈကစႈအတႈအဲဥဒိဥယ ဒီးသးစီဆွံအတႈရ့လိဏမုဏလိဏ မ္အအိဥဒီးသု ခဲလ႕ဏနဥ့တက့ႈ’

ခဲလ႕ဏ            ဒီးမ္အအိဥဒီးနၚတက့ႈ

(စီၚသီသ့သူ၀ဲ တႈကတိၚဖုႈကီႈဖိ ဆူကမ်႕ႈသ့ဥတဖဥအအိဥ ဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

စီၚသီ              မုႈတနံၚအံၚမ့ႈ၀ဲ မုႈအိဥဘွံးနံၚလ႕အဘဥဃးဒီး တႈသူဥဖွံသးညီ (Gaudete Sunday) နဥ့လီၚ’ ဒ္ခရံဏအိဥဖ်ဲဥအမုႈနံၚအိဥဘူး၀ဲလံအသိးယ တႈဘူဥထီဥဘါထီဥအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ ကြဲမုဏပွၚဒ္သိး ပကကိးပသူထီဥဆူဎြၚအအိဥ လ႕တႈသူဥဖွံသးခုယ တႈသူဥဖွံသးညီအပူၚနဥ့လီၚ’ ႀက႕းလ႕ပသူဥဖံွသးညီ၀ဲ မ့ႈလ႕ပကစႈအိဥဘူးလံဒီးပွၚအဃိနဥ့လီၚ’ ဒ္ပအိဥဟူးအိဥဂဲၚ၀ဲလ႕ တႈကတဲႈကတီၚတႈမၚလၚမၚကပီၚတႈအဂီႈအသိး ပမၚတႈအဂ့ၚကတ႕ႈ တသ့ဖဲအသ့ လ႕တႈအိဥကတဲႈကတီၚတႈလ႕နီႈသးအဂီႈ စ့ႈကီးနဥ့လီၚ’ ပဒိကနဥပ၀ဲစီၚဎိၚဟဥအတႈမ႕နဥ့ဆီဥခံတႈ ဘဥဃးတႈလဲလိဏပသး လ႕အအိဥဖ်ါ၀ဲလ႕ပတႈဖံးတႈမၚတႈအပူၚနဥ့လီၚ’ ပက်ဲးစ႕ၚ၀ဲဒ္သိး ပကမ့ႈပွၚလ႕အသူဥအိဥသးအိဥတႈယ အိဥဒီးတႈသူဥတီသးလိၚ လ႕ကိးမုႈနံၚဒဲးပတႈအိဥမူအိဥဂဲၚအပူၚနဥ့လီၚ’

စီၚသီ               ဒီပုႈ၀ဲႈသ့ဥဧ႕ယ မ္ပကအ႕ႈလီၚသကိးပတႈကမဥယ ဒီးအိဥကတဲႈကတီၚပသးယ ဒ္သိးပကလုႈထီဥတႈလုႈမံးဆါအံၚ ႀက႕းႀက႕းဘဥဘဥနဥ့တက့ႈ’

ခဲလ႕ဏ            ဎအ႕ႈလီၚဎသး’’’’’’’

စီၚသီ               မ္ဎြၚလ႕အသ့တႈလ႕ႈ သးကညီၚပွၚ ပ်ႈကြံဏပတႈကမဥ ဒီးဆွ႕ပွၚဆူတႈမူအထူအဎိဏနဥ့တက့ႈ’

ခဲလ႕ဏ            အဥမ့ဥ

စီၚသီ              ကစႈဎြၚဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

ခဲလ႕ဏ             ကစႈဎြၚဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

စီၚသီ              ခရံဏကစႈဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

ခဲလ႕ဏ             ခရံဏကစႈဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

စီၚသီ              ကစႈဎြၚဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

ခဲလ႕ဏ             ကစႈဎြၚဧ႕ယ သးကညီၚတက့ႈ

(ဖဲတႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ၀ဲ Advent အကတီႈ Gloria တႈလၚကပီၚဘဥဎြၚလ႕တႈထီကတ႕ႈ ဘဥတႈဆိကတီႈဃဥအီၚနဥ့လီၚ)

စီၚသီ        ထုကဖဥသကိးတက့ႈ

            ပႈကစႈဎြၚ လ႕အထံဥ၀ဲပွၚဂီႈမုႈသ့ဥတဖဥ အတႈအိဥခိးကြႈလဏ၀ဲ ခရံဏကစႈအတႈဟဲအိဥဖ်ဲဥထီဥ လ႕တႈသူဥတီသးလိၚအပူၚ တဂၚဧ႕ယ မၚစ႕ၚလဏဘဥပွၚ ဒ္သိးပကဒိးနဥ့ဘဥ တႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအတႈသူဥဖွံသးညီ ဒိဥဒိဥကလဲဥယ ဒီးပကမၚလၚမၚကပီၚအီၚထီဘိ ဃုဏဒီးတႈဘူဥထီဥဘါထီဥတႈ လ႕တႈသညဴးသပွႈအပူၚယ ဒီးလ႕တႈသူဥဖွံသးညီအပူၚနဥ့တက့ႈ’ ပဃ့ကညးနၚ ခီဖ်ိနဖိခြါပကစႈဎ့ႈရွဴးခရံဏ လ႕အမူ၀ဲဒီးပ႕တႈ ဃုဏဒီးနၚ ဒီးသးစီဆွံကစႈ ဎြၚတဂၚဃီ အစိၚစိၚအဃဥဃဥနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ           အဥမ့ဥ

(တခ်ဳးဖးဒ္လံဏစီဆွံအကတီႈ ပွၚတဲနဥပ႕ႈတႈတဂၚဂၚ သ့ဖးဖ်ါထီဥ၀ဲတႈဂ့ႈ ဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

ပွၚဖးလံဏ          ၀ံစဖါနဎၚ ကြဲ၀ဲဎြၚအပွၚဂီႈမုႈသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကသူဥ၀ံဏသးဆ႕ ဒီးစံးထီဥပႀတ႕ၚဎြၚ လ႕တႈသူဥဖွံသးညီအပူၚနဥ့လီၚ’ အအံၚမ့ႈလ႕ ဎြၚပ်ႈကြံဏ၀ဲအပွၚကလုႈသ့ဥတဖဥ အတႈကမဥနဥ့လီၚ’ ကဒုးမၚနဥ့က့ၚအပွၚဂီႈမုႈလ႕တႈမူ ဒီးကဒုးပူၚဖ်ဲးက့ၚအီၚလ႕ တႈအိဥမူလ႕တခီဘီမုႈအပူၚနဥ့လီၚ’    

တႈဖးလံဏစီဆွံတ႕တတီၚ မ့ႈ၀ဲဖဲ

လံဏစဖါနဎၚ (Zep 3:14-18) အဆ႕ဒိဥ ၃း အဆ႕ဖိ ၁၄ တုၚလ႕ ၁၈

ပွၚဖးလံဏစီဆွံ          တႈအံၚမ့ႈဎြၚအကလုႈကထါလီၚ

ခဲလ႕ႈ                 ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚလီၚ

 

Responsorial Psalm (၀ံဎရွါဎၚ ၁၂) Is 12:2-3,4,5-6

တႈစံးဆ႕        ကိးပသူတႈယ ဒီးးသး၀ံဥတႈယ အဂ့ႈဒ္အံၚယ အံဥစရ့လးအတႈစီဆွံတဂၚနဥ့ ဒိဥ၀ဲလ႕နသးကံႈပူၚလီၚ’

ပွၚဖးလံဏ        ကြႈကြႈယ ဎြၚမ့ႈတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚဎၚလီၚ’ ဎကသနၚ့ဎသးယ ဒီးတပ်ံၚဘဥတႈဘဥ’ အဂ့ႈဒ္အံၚယ ဎြၚမ့ႈဎဂံႈဎဘါယ ဒီးဎတႈသး၀ံဥယ ဒီးကဲထီဥတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚဎၚလီၚ’ မၚသးဒ္နဥ့ဒီးယ သုကဒ႕ဥထီဥထံလ႕ တႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအထံပူၚတဖဥ ဒီးတႈသူဥခုသးခုလီၚ’ (တႈစံးဆ႕)      

ပွၚဖးလံဏ          ဒီးလ႕မုႈတနံၚနဥ့ သုကစံးယ စံးထီဥပႀတ႕ၚဎြၚယ ကိးထီဥအမံၚယ ဒုးသ့ဥညါအမၚတႈလ႕ ပွၚကလုဏတဖဥအက်ါယ ဒုးသ့ဥနီဥထီဥက့ၚအီၚလ႕ အမံၚအိဥလ႕တႈထီဥထီတက့ႈ’ (တႈစံးဆ႕)

ပွၚဖးလံဏ          သး၀ံဥထီဥဎြၚတက့ႈ’ အဂ့ႈဒ္အံၚယ မၚ၀ဲလ႕တႈထီဥထီလီၚ’ သ့ဥညါတႈအံၚလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥညါတက့ႈ’”ကိးပသူထီဥတႈယ ဒီးသး၀ံဥတႈယ ပွၚစံဎိဥဖိဧ႕ယ အဂ့ႈဒ္အံၚယ အံဥစရ့လးအတႈစီဆွံတဂၚနဥ့ ဒိဥ၀ဲလ႕နသးကံႈပူၚလီၚ’ (တႈစံးဆ႕)

 (တခ်ဳးဖးဒ္လံဏစီဆွံအကတီႈ ပွၚတဲနဥပ႕ႈတႈတဂၚဂၚ သ့ဖးဖ်ါထီဥ၀ဲတႈဂ့ႈ ဒ္အဖီလဏအသိးနဥ့လီၚ)

ပွၚဖးလံဏ          ပွၚခရံဏဖိသ့ဥတဖဥအတႈအိဥမူအိဥဂဲၚ တမ့ႈတႈအိဥမူလ႕ အအိဥပူၚဖ်ဲးဒီး တႈလ့ပစီယ တႈကီတႈခဲသ့ဥတဖဥဘဥနဥ့လီၚ’ ဘဥဆဥယ စီၚပီလူးမ႕နဥ့ဆီဥခံ၀ဲ ပွၚဖံလံးပံၚဖိသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကအိဥမူ၀ဲလ႕ တႈမုဏတႈခုဥယ တႈသူဥဖွံသးညီအပူၚ မ့ႈလ႕ဎြၚပကစႈ အိဥဘူးဒီးအပွၚဂီႈမုႈသ့ဥတဖဥအဃိနဥ့လီၚ’      

တႈဖးလံဏစီဆွံခံတီၚတတီၚ မ့ႈ၀ဲဖဲ

လံဏစီၚပီလူးကြဲးနဥ့ ပွၚဖံလံးပံၚဖိ အဆ႕ဒိဥ ၄ အဆ႕ဖိ ၄ တုလ႕ ၇

ပွၚဖးလံဏ        တႈအံၚမ့ႈဎြၚအကလုႈကထါလီၚ

ခဲလ႕ဏ           ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚလီၚ

 

Alleluia  (၀ံဎရွါဎၚ ၆၁း၁)

အဥလ့ဥလူဎၚ အဥလ့ဥလူဎၚ         ကစႈဎြၚအသးအိဥလ႕ဎလိၚလီၚ’ အဂ့ႈဒ္အံၚယ ဎြၚဖွဴလံဎၚဒ္သိးဎကစံဥတဲၚတဲလီၚ တႈသးခုအကစီဥ လ႕ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိ လီၚ’ အဥလ့ဥလူဎၚ’

 

တႈဖးလံဏတႈသးခုကစီႈ

လံဏတႈသးခုကစီႈ စီၚလူၚကဥကြဲး၀ဲ အဆ႕ဒိဥ ၃ အဆ႕ဖိ ၁၀ တုၚလ႕ ၁၈

စီၚသီ             တႈအံၚမ့ႈခရံဏကစႈအတႈသးခုကစီႈလီၚ

ခဲလ႕ဏ           ခရံဏကစႈဧ႕ မ္တႈစံးထီဥပႀတ႕ၚဘဥနၚတက့ႈ

(တႈစံဏတဲၚတဲလီၚ      ဆ့ဥနီၚ     Homily Sit )

တႈအ႕ႈလီၚအီလီၚ ပတႈစူဥတႈနဏအတႈဂ့ႈမိႈပွႈ (Profession of Faith)

 

ပွၚကမ်႕ႈဖိသ့ဥတဖဥအတႈထုကဖဥ Prayer of the Faithful

စီၚသီ            ဒ္ခရံဏကစႈယ လ႕အသ့စီပွၚလ႕ သးစီဆွံဒီးမ့ႈအူတဂၚ အတႈဟဲဆူပအိဥ ဘူးထီဥဒီးဘူးထီဥ၀ဲအသိးယ မ္ပကဃ့ထုကဖဥပႈကစႈဎြၚ ဒ္သိးအကမၚဆူူဥထီဥပတႈသူဥဖွံသးညီယ ပတႈမုဏလဥ ဒီးပတႈအဲဥတႈကြံနဥ့တက့ႈ’ လ႕တႈဆီဥလီၚပသးဒီး တႈသနၚ့ပသးလ႕ဎြၚအပူၚ ပထုကဖဥ၀ဲနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

ပွၚဖးလံဏ        ဒ္စီၚဎိၚဟဥအသိးယ မ္တႈအိဥဖွိဥကရ႕ခိဥနဥသ့ဥတဖဥ ကသ့ဥညါနဥပ႕ႈ၀ဲထီဘိ လ႕ခရံဏအိဥ၀ဲလ႕ အ၀ဲသ့ဥအတႈဂဲၚပ်ဳႈက်ဲးစ႕ၚတႈအပူၚယ ဒီးမ္အကအ႕ႈလီၚတူဥလိဏ၀ဲ အတႈတႀက႕းတဘဥဒီး အတႈအိဥ၀ဲဒီးတႈကမဥသ့ဥတဖဥအဂီႈ ပဃ့ကညး၀ဲနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

ပွၚဖးလံဏ        ဒ္သိးထံကီႈခိဥနဥ ပဒိဥပပွႈသ့ဥတဖဥ ကဟ့ဥနီၚလီၚသကိး အတႈဖိတႈလံၚသ့ဥတဖဥဆူူပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိယ ပွၚလ႕အသဥ၀ံၚအသးယ ဒီးပွၚလ႕အတူဥဘဥတႈလ႕ န’ဆ႕ႈတႈတတ႕ႈတနါအဃိသ့ဥတဖဥအအိဥယ ပဃ့ကညးနၚလီၚ’

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

ပွၚဖးလံဏ        လ႕တႈသူဥဒူသးဒူအပူၚ ဒ္သိးပကအိဥမူဒီးမူဒါလ႕အဘဥဃးဒီး ၀ံသ့ဥတဖဥအတႈစံဥတဲၚတဲလီၚတႈအသိးယ ဒ္သိးပကဟးဆွဲးတႈအီဥကဘ်ံးအီဥကဘ်ဥတႈယ တႈဃ့ဆူဥဃ့စိးတႈယ အိဥပူၚဖ်ဲးဒီးတႈကစီႈလ႕အတမ့ႈတတီ၀ဲသ့ဥတဖဥယ ပူၚဖ်ဲးဒီးတႈအိဥမူလ႕ ပသူတႈတလ႕ကြံဏတႈလ႕အအိဥဒီးပွၚအဂီႈ ပဃ့ကညးနၚလီၚ’

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

ပွၚဖးလံဏ        ပွၚလ႕အတူဥဘဥတႈလ႕ တႈတတီတလိၚအဃိသ့ဥတဖဥ ကအိဥလ႕ပွဲၚ၀ဲဒီးတႈမုဏလဥ ခီဖ်ိအဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥဒီး ပွၚနဥ့စိနဥ့ကမီၚလ႕ အ၀ဲသ့ဥအိဥ၀ဲတႈလီႈအပူၚသ့ဥတဖဥ အတႈကြႈထြဲမၚစ႕ၚတႈအပူၚကသ့၀ဲအဂီႈ ပဃ့ကညးနၚလီၚ’

ခဲလ႕ဏ           ကစႈဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈထုကဖဥနဥ့တက့ႈ’

စီၚသီ            သ့တႈလ႕ႈပႈကစႈဎြၚဧ႕ယ ဒိကနဥဘဥပတႈဃ့ကညးနၚနဥ့တက့ႈ’ ခီဖ်ိနဖိခြါပကစႈအဃိ နဒုးမၚနဥ့ပွၚတႈကပီၚဒီး တႈသူဥဖွံသးညီ ဆူပတႈအိဥမူအပူၚနဥ့လီၚ’ မၚစ႕ၚပွၚဒ္သိး ပကအိဥမူ၀ဲဒ္ ပပဏလီၚပသးဖဲ တႈကြႈလဏခရံဏအတႈဟဲ၀ဲအဆ႕ကတီႈအံၚ အိဥ၀ဲအသိး တုၚအကဟဲကဒီးတဘ်ီ လ႕တႈလၚတႈကပီၚအပူၚနဥ့တက့ႈ’ ပဃ့ကညးနၚခီဖ်ိ ပကစႈဎ့ႈရွဴးခရံဏနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ           အဥမ့ဥ

တႈလုႈတႈပဏတႈထုကဖဥ Prayer over the offerings

စီၚသီ            ကစႈဧ႕ယ မ္ပတႈလုႈတႈပဏ လ႕ပလုႈထီဥနၚ ဖဲပတႈဘူဥထီဥဘါထီဥတႈအပူၚအံၚ ကဘဥတႈလုႈထီဥအီၚဆူနအိဥ တဘိဎူဥဃီယ ဒ္သိးအကမၚလ႕မၚပွဲၚ၀ဲ တႈလ႕အဘဥတႈစးထီဥတ့ႈလံအီၚ လ႕တႈဒိဥတႈဎိဏလ႕အစီဆွံ၀ဲအပူၚယ ဒီးမ္အကမၚလ႕မၚပွဲၚနဥ့ပွၚ တႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚအတႈဖံးတႈမၚ လ႕တႈစိတႈကမီၚအပူၚနဥ့တက့ႈ’ ပဃ့ကညးနၚ ခီဖ်ိနဖိခြါ ပကစႈဎ့ႈရွဴးခရံဏနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ           အဥမ့ဥ

 

Preface I of Advent

စီၚသီ       မ္ကစႈဎြၚအိဥဒီးသုတက့ႈ

ခဲလ႕ႈ     မ္အအိဥဒီးနၚတက့ႈ

စီၚသီ        မ္ပကစိဏထီဥပသးတက့ႈ

ခဲလ႕ႈ      စိဏထီဥပသးဆူဎြၚအအိဥလီၚ

စီၚသီ        မ္ပကစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥပကစႈဎြၚတက့ႈ

ခဲလ႕ႈ     အဂ့ႈဒ္အံၚဂ့ၚ၀ဲဒီးႀက႕း၀ဲဘဥ၀ဲနဥ့လီၚ

စီၚသီ       လီၚထူလီၚဎိဏ သ့တႈလ႕ႈ ပႈစီဆွံကစႈဎြၚဧ႕ တႈလ႕ပစံးဘ်ဳးနၚတဘိဎူႈဃီလ႕တႈအလီႈကိးပူၚဒဲး မ့ႈတႈလ႕အႀက႕း၀ဲဘဥ၀ဲယ မ့ႈစ့ႈကီးပမူပဒါဒီး ပတႈအုဥက့ၚခီဥက့ၚနဥ့လီၚ’

ဒ္လ႕၀ံစီဆွံသ့ဥတဖဥ အတႈတဲဆိပဏစ႕ၚတႈအသိးယ မုႈကနီၚစီဆွံကြႈစိမုႈလဏအီၚလ႕တႈအဲဥတႈကြံ လ႕ပစံးကတိၚအဂ့ႈအက်ိၚတသ့၀ဲအပူၚယ ဒီးစီၚဎိၚဟဥစံးပႀတ႕ၚ၀ဲခရံဏအတႈဟဲ၀ဲ ဒီးဖဲအဟဲအိဥဖ်ါထီဥ၀ဲအခါ ဒုးဟူထီဥသါလီၚ၀ဲ အတႈအိဥ၀ဲလ႕ပက်ါနဥ့လီၚ’ မ့ႈလ႕အတႈဆိဥဂ့ၚဒဥ၀ဲအပူၚယ ပသူဥဖွံသးညီ၀ဲလ႕ အတႈဟဲအိဥဖ်ဲဥထီဥအတႈဒိဥတႈဎိဏအပူၚယ ဒ္သိးအကထံဥနဥ့ပွၚ ဒ္ပအိဥခိးဆိးသီတႈလ႕ တႈထုကဖဥတႈ ဒီးတႈစံးထီဥပႀတ႕ၚအီၚအပူၚနဥ့လီၚ’ မၚသးဒ္နဥ့ဒီးပသး၀ံဏစံးထီဥပႀတ႕ၚနၚ ဃုဏဒီးကလူးစီဆွံဂီႈမုႈယ တႈလီႈပစိဏဒီးတႈပ႕တႈၿပးအလီႈယ ဒီးမူခိဥတႈစိတႈကမီၚသ့ဥတဖဥ ဒီးပစံး၀ဲတဘိဎူႈဃီ’’’     

ခဲလ႕ဏ            စီဆွံ’’စီဆွံ’’စီဆွံ’’’

အီဥဘူဥ၀ံၚတႈထုကဖဥ Prayer after Communion

စီၚသီ            ကစႈဧ႕ယ ပဃ့ကညးနတႈသးကညီၚ ဒ္သိး တႈလုႈအီဥလုႈအီ လ႕နအိဥယ  ကမၚကဆွဲကဆွီပွၚလ႕ ပတႈကမဥသ့ဥတဖဥ ဒီးမ္ကတဲႈကတီၚပွၚ လ႕မူးသးဖွံလ႕အကဟဲတုၚ၀ဲသ့ဥတဖဥအဂီႈနဥ့တက့ႈ’  ပဃ့ကညးနၚခီဖ်ိပကစႈဎ့ႈရွဴးခရံဏနဥ့လီၚ’

ခဲလ႕ဏ                 အဥမ့ဥ

Solemn Blessing

စီၚသီ        မ္ဎြၚလ႕အသ့တႈလ႕ဏ ဒီးသးကညီၚတႈတဂၚယ ခီဖ်ိအတႈဆိဥဂ့ၚယ လ႕သုပဏလီၚသုတႈစူႈတႈနဏလ႕ အဖိခြါတဂၚဃီ အတႈဟဲ၀ဲအဆိကတ႕ႈတဘ်ီအပူၚယ ဒီးဒ္သိးသုအိဥခိးကြႈလႈအတႈကဟဲကဒီးတဘ်ီအံၚ မၚစီဆွံဘဥသု ခီဖ်ိခရံဏအတႈဟဲ၀ဲလ႕တႈလၚတႈကပီၚအပူၚယ ဒီးဒုးထူးဒုးတီၚသုဃုဏဒီးအတႈဆိဥဂ့ၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ အဥမ့ဥ

စီၚသီ       ဒ္သုလဲၚတႈလ႕တစိၚအံၚအပူၚ မ္အကမၚဂ႕ႈမၚက်႕ၚသုလ႕တႈစူဏတႈနဥအပူၚယ ဒုးသူဥဖွံသးညီသုလ႕တႈမုႈလႈအပူၚယ ဒီးဒုးဟူးဂဲၚဖံးမၚသုလ႕တႈအဲဥတႈကြံအပူၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ အဥမ့ဥ

စီၚသီ       ဒ္သိးသုသူဥဖွံသးညီ၀ဲ လ႕တႈဟ့ႈတီပဏတီ      ဘဥဃးဒီးခရံဏကစႈအတႈဟဲ၀ဲ လ႕ပွၚကညီအနီႈခိဖံးညဥအပူၚယ မ္သုကဒိးနႈ့ဘဥတႈဟ့ဥသါ တႈမူအထူအဎိဏအတႈဟ့ဥဘ်ဳး ထူးထူးတီၚတီၚ ဖဲအဟဲကဒီး၀ဲတဘ်ီ လ႕တႈကဟုကညီႈအပူၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ အဥမ့ဥ

စီၚသီ       ဒီးမ္ဎြၚလ႕အသ့တႈလ႕ႈ ပႈကစႈယ ဖိကစႈယ သးစီဆွံကစႈအတႈဆိဥဂ့ၚ ကဟဲလီၚ၀ဲဆူသု၀ဲ ကိးဒံကိးဂၚဒဲးအဖီခိဥ ဒီးအိဥဂ႕ႈဆိးက်႕ၚ၀ဲထီဘိနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ     အဥမ့ဥ’

စီၚသီ       လဲၚလ႕တႈမုဏတႈခုဥအပူၚ ဒီးမၚလၚပီၚဎြၚ ခီဖ်ိသုတႈအိဥမူအိဥဂဲၚနဥ့တက့ႈ’ ခဲလ႕ဏ           ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚလီၚ’

TO VIEW AND LISTEN TO THE REFLECTION ON 3RD SUNDAY OF ADVENT : PLEASE CLICK THE POST BELOW

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

 

 

 

 

 

 

 

Add new comment

4 + 3 =

Please wait while the page is loading