တႈကစီႈ

Friday, April 19, 2019

မ္သုကမ့ႈဒီပုႈ၀ဲႈသ့ဥတဖဥ လ႕အမၚတႈခ့တႈပွၚအတႈမၚ လ႕တဂၚဒီးတဂၚအဂီႈယ ဒီးတမ့ႈလ႕တႈကြႈစိမုႈလဏ တႈမၚဘ်ဳးက့ၚပွၚအဂီႈဘဥဒီး ကဘဥမ့ႈဒဥတႈမၚတႈခ့တႈပွၚအတႈမၚ လ႕တဂၚဒီးတဂၚအဂီႈနဥ့လီၚ’

Tuesday, April 16, 2019

တႈဖုးသံပ်ီႈဂီၚဒီး တႈသူဥအုးသးအုးအိဥထီဥ၀ဲ ဃုဏဒီးတႈထုကဖဥနဥ့တႈလ႕ ပွၚလ႕အထဲးဂံႈထဲးဘါ မၚလီၚပံႈကြံဏမ့ႈအူအီဥကြံဏ တႈဘါသရိဏဖးဒိဥတဖ်႕ဥလ႕ ကီႈ France နဥ့လီၚ’

Friday, April 12, 2019

ပွၚလ႕အက်ဲးစ႕ၚတ့ဘွီထီဥ ထံတမ႕သ့ဥတဖဥ မ္အကအိဥက့ၚဒီး တႈထံဥသ့ဥညါတႈလ႕ အတီ၀ဲလိၚ၀ဲ ၀ံၚအလီႈခံ မ္ကဒိကနဥသကိး ထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥအကလုႈအဂီႈ မ္ထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥ ကထုကဖဥသကိးတႈအဂ့ႈ ဎမ႕နဥ့ဆီဥခံဎဲနဥ့လီၚ’

Wednesday, April 10, 2019

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Tuesday, April 09, 2019

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Friday, April 05, 2019

Global Network Against Food Crisis ပဏဖ်ါထီဥတႈဂ့ႈလ႕ အနံဥဆဲးဆ႕အတႈပဏဖ်ါထီဥတႈအပူၚဒီး ကတိၚပလီႈတႈဒီးစံး၀ဲလ႕ မူခိဥကလံၚသီဥဂီၚတဘဥလိဏဖိးဒ့လိဏအသးဒီး မုႈက်ိၚ၀ဲၚကြႈ အတႈကီတႈခဲဖဲ ၂၀၁၈ အနံဥ ပဏလီၚတဲဥတ့ႈ၀ဲ ပွၚအဂၚအါနဥ့ ၁၁၃ ကကဲြႈသ့ဥတဖဥ လ႕တႈအီဥတႈအီတလ႕တပွဲၚ၀ဲအပူၚ နဥ့လီၚ’

Friday, March 29, 2019

၀့ႈတီအူတႈအိဥဖွိဥယသဥတီႈကေံ၀့ႈ ဖိသဥသ့ဥတဖဥ တႈကိႈခါတႈမၚလိ တႈကစီဥ

 

Friday, March 29, 2019

တခ်ဳးလ႕အလဲၚတုၚဒ္၀ဲအတီႈ ပႈပါ Francis ဆ႕ဂ့ၚဆိပဏစ႕ၚ၀ဲ ပွၚကမ်႕ႈဖိလ႕ ကီႈ Morocco တႈကစီႈ

ဖဲလ႕အလီထံဥဟူအတႈဘိးဘဥသ့ဥညါတႈအပူၚ ပႈပါ Francis စံး၀ဲလ႕ အကလဲၚ၀ဲဆူ ကီႈ Morocco လ႕တႈလဲၚစိဏဆွ႕ တႈမုဏတႈခုဥ ဒီးဒီပုႈ၀ဲႈအတႈရ့လိဏမုဥလိဏသးအဂီႈနဥ့လီၚ’ ပႈပါ Francis ကလဲၚ၀ဲဆူ ကီႈ Morocco စးထီဥဖဲ လါ March 30 သီ တုၚလ႕ 31 သီ အမုႈနံၚသ့ဥတဖဥအတီႈပူၚ ကအိဥ၀ဲဃုဏဒီး အတႈလုႈထီဥတႈလုႈမံးဆါယ တႈလဲၚဟးဆူ ပွၚသုးလီႈသုးက်ဲသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈကြႈထြဲအီၚတႈလီႈ လ႕အဘဥတႈကြႈထြဲမၚစ႕ၚအီၚလ႕ Charity Caritas နဥ့လီၚ’

တႈမုဏတႈခုဏဒီး ဒီပုႈ၀ဲႈအတႈရ့လိဏအသး

Monday, March 25, 2019

စိန္႔ဂြ်န္း (ကန္႔ေတာ္မင္) သီခါကေိခိဥ မြန္ဆီညီဥ စီၚဖရဥစ့ဥ တႈဒိးန႔ႈဘဥ သီခါ အလီႈအလးပွဲၚထီဥ ၂၅ နံဥ အဎူၚဘလံ အတႈရဲဥတႈက်ဲၚ ကအိဥထီဥ၀ဲ ဒီး ကြဲမုဏဘဥက့ၚ၀ဲ လ႕ပွၚကဟဲ မၚဃုဏထုကဖဥသကိး တႈဒီးအီၚလ႕မူးအံၚန႔ဥလီၚ’ ဖဲဎူၚဘလံမူးအံၚအပူၚယ ”၀့ႈတကူႈတလးပ႕ဂႚန္စီၚဎိၚဟဥကတီခိဥရိဥမဲ၀ဲယဎူၚဘလံတႈလုႈမံဥဆါဃုဏဒီးသီဘူဥသီခါသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ’ ”ဖဲတႈလုႈမံဥဆါ၀ံၚ၀ဲအကတီႈကအိဥထီဥ၀ဲဒီးဎူၚဘလံတႈဟ့ဥတႈရဲဥတႈက်ဲၚ တႈန႔ဥ၀ံၚအလီႈခံ ကဘူဥအီဥဘူဥအီ၀ဲလ႕ မုႈဆါခီအတႈအီဥ န႔ဥလီၚ’

မူးအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚတႈဆ႕ကတီႈသ့ဥတဖဥ ကမ့ႈ၀ဲဖဲ လါမး(ခေ္) ၃၁ မုႈဒဲးနံၚ ဂီၚခီ ၁၀း၃၀အကတီႈယ ဖဲ စိန္ဂြ်န္း  (ကန္႔ေတာ္မင္) ကဲးသလံးတႈဘါ သရိဥအပူၚန႔ဥလီၚ’

Monday, March 25, 2019

For listening to this Content in Sagaw Karen: Please Click the Video  File Below

လ႕တႈဒိကနဥတႈဂ့ႈအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈကလုႈအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ’

Please wait while the page is loading