တႈကစီႈ

Thursday, June 20, 2019

For listening to this Content in Sagaw Karen: Please Click the Video File Below

လ႕တႈဒိကနဥတႈဂ့ႈအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈကလုႈ အတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ’

Wednesday, June 19, 2019

လ႕ပွၚတဂၚကဒိးနဥ့ဘဥ၀ဲ တႈမံသူဥမံသးထဲတဂၚဧိၚအဂီႈ ပွၚအဂၚတဂၚ ဘဥတႈသူအီၚဒ္တႈဖိတႈလံၚအံၚ တမ့ႈတႈလ႕အႀက႕း၀ဲယ

Wednesday, June 19, 2019

ပထံပကီႈ မ့ႈ၀ဲပဒူဥဖိထ႕ဖိအိဥ၀ဲတႈလီႈယ တႈမုဏတႈခုဥမ့ႈ၀ဲတႈဆိဥဂ့ၚလ႕ ပသ့ဟ့ဥလိဏပသးတဂၚဒီးတဂၚယ တႈမုဏတႈခုဥဒီးတႈအီဥကုးအီပွဲၚ အိဥခိးကြႈလဏပထံပကီႈယ ပသုတဘဥအိဥလ႕ၚဒီးတႈသူဥဟ့သးဟ့ တႈဒုးတႈဎၚအဂ့ႈ Cardinal မ႕နဥ့ဆီဥခံ ဘိးဘဥသ့ဥညါတႈနဥ့လီၚ’

Wednesday, June 19, 2019

သီခါဖိတဂၚလ႕ကီႈ Poland လ႕အဒိးနဥ့၀ဲသီခါအလီႈအလၚ ဖဲ ၂၀၁၉ လါမ့ၚအပူၚ အသးသမူဟးထီဥကြံဏ၀ဲမ့ႈလ႕အိဥ၀ဲဒီး Cancer အတႈဆါအဃိနဥ့လီၚ’

Tuesday, June 18, 2019

It is one of the oldest schools in Yangon. Located at the corner of Anawrahta Road and Theinbyu Road.

The prestigious school is a prime example of a substantial 19th Century missionary school.

It was once part of a large missionary compound that encompassed St. Mary’s  the biggest Roman  Catholic Cathedral in Myanmar.

Founded by Bishop Paul Bigandet, who served in Yangon from 1856 ti 1894 to promote education and christianity, together with the services of three De La Salle Brothers from Calcutta.

Tuesday, June 18, 2019

Vatican ဒီး ကီႈအံးစရ့လး အတႈဆဲးက်႕ရ့လိဏမုဏလိဏအသး ပွဲၚထီဥလံ၀ဲ ၂၅ နံဥအဂ့ႈယ ဒီးထံကီႈခံဘ့ဥအံၚ မၚဆူဥထီဥ၀ဲအတႈအ႕ဥလီၚအီၚလီၚဃုဏသကိးတႈ ဘဥဃးဒီးတႈဘူဥတႈဘါအတႈသဘ့် ဒီးတႈႀတီဆ႕တႈထီဒုဥဒါလိဏသးလ႕ ကလုႈဒူဥတနီၚသ့ဥတဖဥ အဘ႕ႈစ႕ၚအဂ့ႈ

Monday, June 17, 2019

For viewing and listening to the Content of This Program: Please Click the Video Below

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Saturday, June 15, 2019

သီခါကရ႕ခိဥသ့ဥတဖဥအတႈဃ့ကညးတႈအပူၚ အိဥဖ်ါ၀ဲလ႕ ထံက်ိ (Irrawaddy) မ့ႈသးလ႕ထံကီႈအဂီႈယ လုႈအီဥလုႈအီ၀ဲထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥယ ဒီးသ့ဥထူဥ၀ဏထူဥယ သံဥဧိၚဖီဧိၚယ ဒီးတႈလ႕အအိဥမူ၀ဲလ႕ ထံက်ါသ့ဥတဖဥအိဥမူ၀ဲ ဒီးမ့ႈတႈလ႕အဘဥထြဲ ကဲဘ်ဳးကဲဖွိဥ၀ဲလ႕ ထံဖိကီႈဖိသ့ဥတဖဥအဂ့ႈ

Tuesday, June 11, 2019

Pope Francis wishes to travel to Iraq in 2020

Receiving members of the 92nd Plenary Session of ROACO, the Reunion of Aid Agencies that provides aid to the Oriental Catholic Churches, Pope Francis reveals it is his wish to travel to Iraq in the coming year.

ပႈပါဖရဥစ့းကူဥထီဥဖးလီၚ၀ဲ ဒ္သိးအကလဲၚ၀ဲဆူ ကီႈအံဥရး ဖဲ ၂၀၂၀ အနံဥတႈကစီႈ

ပႈပါ ဖရဥစ့း ဂံႈထီဥဒြးထီ၀ဲ ထံကီႈသ့ဥတဖဥ ဖဲ ပွၚစူဥနဏဖိသ့ဥတဖဥ တူဥဘဥတႈအဖ႕မုႈ ဒီးမ့ႈ၀ဲထံ ကီႈသ့ဥတဖဥ ဒ္အမ့ႈ ဆံရံဎါယ ဎူဥကရ့ ဒီးကီႈစီဆွံ ဒီးဲန႔ဥ ပႈပါအသးစ႕ႈဆ႕အါ၀ဲ ဆူကီႈအံဥရးအအိဥ န႔ဥလီၚ’  

Monday, June 10, 2019

For viewing and listening to the Content of This Program: Please Click the Post Below

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Please wait while the page is loading