တႈစံဏတဲၚတဲလီၚဖဲ ဒူဥဖိထ႕ဖိအမုႈဘူဥနံၚ ဒံဥစ့ဘ႕ႈ ၃၀ သီ ၂၀၁၈ (Feast of the Holy Family)

Feast Of The Holy Family, December 30, 2018

ဒူဥဖိထ႕ဖိအမုႈဘူဥနံၚ (Feast of the Holy Family)

ဒံဥစ့ဘ႕ႈ ၃၀ သီ ၂၀၁၈

တႈကတိၚဆွ႕ႏုဏတႈ  Introduction

ဒူဥဖိထ႕ဖိအမုႈဘူဥနံၚ (Feast Of The Holy Family)ဒ္ပမၚလၚကပီၚအီၚ ဖဲခရံဏအိဥဖ်ဲဥအဆ႕ကတီႈ ဒုးသ့ဥနီႈထီဥပွၚလ႕ အုဥက့ၚခီဥက့ၚကစႈ ဟဲအိဥဖ်ဲဥထီဥ၀ဲလ႕ ဒူဥဖိထ႕ဖိအပူၚနဥ့လီၚ’ ဒ္သိးအကကိးက့ၚပွၚဆူပႈကစႈဎြၚအအိဥအဂီႈယ ပ်ဲအသးဒ္သိး အကမ့ႈ၀ဲပွၚကညီအဒူဥဖိထ႕ဖိတဂၚနဥ့လီၚ’ တမ့ႈထဲအတူဥလိဏဟံးနဥ့၀ဲ နီႈမၚရံဒီးစီၚဎိၚသးအတႈအဲဥတႈကြံဘဥဒီး တူဥလိဏ၀ဲတႈဘဥဎိဏဘဥဘွီလ႕ ပွၚသ့ဥတဖဥအံၚခီဖ်ိထံဥဘဥ၀ဲ မ့ႈလ႕တႈဖွီဥတႈဎဏယ တႈတတီတလိၚသ့ဥတဖဥအဃိနဥ့လီၚ’ မ္ခရံဏကစႈ လ႕အဟဲကဲထီဥ ပွၚကညီအဒူဥဖိထ႕ဖိတဂၚအံၚ ဆိဥဂ့ၚဆိဥ၀ါဒူဥဖိထ႕ဖိခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥနဥ့တက့ႈ’

လံဏဖးတ႕တတီၚ First Reading

လံဏဆံရၚ  ၃ း ၂”၆ယ ၁၂”၁၄

ပွၚဖးလံဏ          တႈအံၚမ့ႈဎြၚအကလုႈကထါလီၚ

ခဲလ႕ဏ             ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚလီၚ

တႈစံးဆ႕လ႕လံဏစံးထီဥပႀတ႕ၚ    Responsorial Psalm (စံး 128)

တႈစံးဆ႕         ကဎဲႈပွၚလ႕အပ်ံၚဎြၚယ ဒီးပိဏအက်ဲတဖဥနဥ့ ဘဥဆိဥဂ့ၚ၀ဲလီၚ’ (တႈစံးဆ႕)

၁’               ကဎဲႈပွၚလ႕အပ်ံၚဎြၚယ ဒီးပိဏအက်ဲတဖဥနဥ့ ဘဥဆိဥဂ့ၚ၀ဲလီၚ’ အဂ့ႈဒ္အံၚယ နကအီဥတႈလ႕ နမၚတႈလ႕နစုလီၚ’ နကအိဥမုဏယ ဒီးနကဘဥတႈဂ့ၚတႈ၀ါလီၚ’ (တႈစံးဆ႕)

၂’         နမါကမၚအသးဒ္စပံးမုႈလ႕ အသဥထီဥတမုႈ အိဥလ႕နဟံဥဃ႕ၚအသိးနဥ့ယ ဒီးနဖိနလံၚ ကမၚသးဒ္ သ့ဥစၚဎံးအထံးသ့ဥတဖဥ အိဥ၀းတရံး နစီႈနီၚခိဥအသိးနဥ့လီၚ’ (တႈစံးဆ႕)

၃’         ကြႈကြႈယ ပွၚလ႕အပ်ံၚဎြၚနဥ့ ကဘဥတႈဆိဥဂ့ၚ ဒ္နဥ့အသိးလီၚ’ ဎြၚကဆိဥဂ့ၚနၚလ႕စံဎိဥယ ဒီးနကထံဥဘဥဎရူၚရွလ့ဥအတႈဂ့ၚနဥ့ တစိၚဒဥနၚလီၚ’ (တႈစံးဆ႕)

လံဏဖးခံတီၚတတီၚ     Second Reading

ကလီးစဲ   ၃ း ၁၂”၁၇

ပွၚဖးလံဏ          တႈအံၚမ့ႈဎြၚအကလုႈကထါလီၚ

ခဲလ႕ဏ             ပစံးဘ်ဳးစံးဖွိဥဎြၚလီၚ

Alleluia   Alleluia   (Col 3 ; 15, 16)

အဥလ့ဥလူဎၚ အဥလ့ဥလူဎၚ    မ္ခရံဏအတႈဃူတႈဖိး ပ႕တႈလ႕ သုသးကံႈပူၚတက့ႈ’ မ္ခရံဏအကလုႈအကထါ အိဥ၀ဲဆိး၀ဲလ႕ သုပူၚထူးထူးတီၚတီၚ’’’’တက့ႈ’   အဥလ့ဥလူဎၚ အဥလ့ဥလူဎၚ’ 

လံဏတႈသးခုကစီႈ           Gospel Reading

လူၚကဥ ၂ း ၄၁”၅၂

 

တႈကြႈထံဆိကမိႈ

စီၚဎိၚသး ဒိကနဥ၀ဲဎြၚအကလူးအတႈဘိးဘဥသ့ဥညါအီၚ ဒီးစံးဆ႕က့ၚဎြၚအတႈကိးအီၚ ဒီးကြႈထြဲကဟုကဎဏဖိသဥဎ့ႈရွဴးဒီးနီႈမၚရံနဥ့လီၚ’ မၚလ႕မၚပွဲၚ၀ဲဎြၚအတႈကူဥထီဥဖးလီၚတႈသ့ဥတဖဥ ဒ္နဥ့ဒီးဒုးမၚနဥ့၀ဲဒူဥဖိထ႕ဖိလ႕အစီဆွံ၀ဲသ့ဥတဖဥ လ႕ဎြၚအတႈဆိဥဂ့ၚအမဲဏညါယ ဒုးမၚနဥ့၀ဲဎြၚအတႈဆိဥဂ့ၚ ဆူဒူဥဖိထ႕ဖိလ႕ဟီဥခိဥခ်႕ ခဲလ႕ဏသ့ဥတဖဥအအိဥနဥ့လီၚ’ ဒ္နီႈမၚရံဒီးစီၚဎိၚသးအဒိဂ့ၚတဲႈဘဥသ့ဥတဖဥအပူၚ ဖိသဥဎ့ႈရွဴးဒိဥထီဥ၀ဲလ႕တႈကူဥသ့ ဒီးလ႕တႈဆိဥဂ့ၚအပူၚ (Lk 2:52) နဥ့လီၚ’ ဖဲဒူဥဖိထ႕ဖိသ့ဥတဖဥ သိဥလိနဲဥလိဖိဒံဖိသဥသ့ဥတဖဥ ဒ္သိးအကဒိဥထီဥ၀ဲလ႕ တႈစူဏတႈနဥအပူၚယ ဒီးသ့ဥညါနဥပ႕ႈ၀ဲတႈလုႈတႈပွၚ့သ့ဥတဖဥယ ဒီးဖဲဖိသဥသ့ဥတဖဥ ဘဥတႈသိဥလိနဲဥလိအီၚ ဒ္သိးအကဆီဥထြဲမၚစ႕ၚ ပွၚတ၀႕သ့ဥတဖဥအခါ အ၀ဲသ့ဥကဲထီဥ၀ဲတႈဆိဥဂ့ၚလ႕ ဟီဥခိဥဒီဘ့ဥအဂီႈနဥ့လီၚ’

FOR VIEWING THE REFLECTION OF THIS SUNDAY PROGRAM: PLEASE CLICK THE POST BELOW

လ႕တႈကြႈကီဒိကနဥတႈစံဏတဲၚတဲလီၚ ဖဲမုႈနံၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚအိဥဖဲအဖီလဏအံၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ’

 

 

 

 

 

Add new comment

3 + 11 =

Please wait while the page is loading