အိဥဘွံးနံၚတႈစံဏတဲၚတဲလီၚဖဲ ဒံဥစ့ဘ႕ႈ ၉ သီ ၂၀၁၈

Reflection On December 09, 2016 By Fr Augustine Shwe

တႈကြႈလဏအရံဏအတႈဟဲ၀ဲ ခံႏြံတႏါံအိဥဘွံးနံၚ ဒုးသ့ဥနီဥထီဥပွၚလ႕ ဎြၚအတႈစံးပဏလ႕ပ်႕ၚ ကလ႕ထီဥပွဲၚထီဥ၀ဲ ဖဲဆ႕ကတီႈအခဲအံၚ ဒီးလ႕တႈလီႈအဖဲအံၚနဥံလီၚ’ မ္ပကအိဥကတဲႈကတီၚပသး ဒ္ စီၚဎိၚဟဥအတႈမ႕နဥ့ဆီဥခံပွၚအသိး ဒ္မ္ပကအ႕ႈလီၚအီလီၚပတႈကမဥယ ပတႈဒဲးဘး ပတႈပဏထီဥထီပသးသ့ဥတဖဥ ဒီးမ္ပကအိဥလ႕တႈစီဆွံအပူ ဖဲကစႈအမုႈနံၚဟဲတုၚ၀ဲအကတီႈနဥ့တက့ႈ

TO LISTEN TO THE REFLECTION ON SUNDAY PROGRAM: PLEASE CLICK THE POST BELOW

လ႕တႈဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚအိဥဖဲအဖီလဏအံၚဒီးဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Add new comment

2 + 0 =

Please wait while the page is loading