တႈကြႈထံဆိကမိႈဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၇ သီ ၂၀၁၈

တႈမၚလၚကပီၚ ပွၚစီဆွံ St. Vincent De Paul လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၇ သီ

လါ September ၂၇ သီ မ့ႈ၀ဲ တႈမၚလၚကပီၚ ပွၚစီဆွံ Vincent De Paul အမုႈနံၚနဥ့လီၚ။ မ့ႈပွၚလ႕ အမၚကိညဥလီၚက့ၚ ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိသ့ဥတဖဥ အတႈတူဥဘဥတႈယ မ့ႈပွၚလ႕အဆီဥထြဲမၚစ႕ၚ သီဘူဥသီခါသ့ဥတဖဥ အတႈအိဥမူအိဥဂဲၚ လ႕တႈစီတႈဆွံအပူၚနဥ့လီၚ။

ဖဲအဆိအခါ အတႈကဲထီဥသီဘူဥသီခါ မ့ႈဒဥလ႕ အကသ့ထံဥနဥ့၀ဲ တႈဘီဥတႈညီလ႕ အကစႈဒဥ၀ဲအဂီႈဘဥဆဥ ဖဲအဒိကနဥဘဥ၀ဲ ပွၚထူစံဥမၚခုးဖိ လ႕အဘူးကသံ၀ဲတဂၚ အတႈကမဥ၀ံၚအလီႈခံ အတႈပဏသူဥပဏသးလဲလိဏကြံဏအသး နဥ့လီၚ။

ဘဥတႈထိဥဟူးထိဥဂဲၚထီဥအီၚလ႕ သးလ႕အအိဥဒီးတႈသူဥကညီၚသးကညီၚယ စးထီဥဖံးမၚတႈလ႕ တႈမၚစ႕ၚပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိသ့ဥတဖဥ လ႕နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈနဥ့လီၚ။

ပွၚစီဆွံ Vincent De Paul အကရ႕ကရိ မ့ႈကရ႕တခါ လ႕တႈအိဥဖွိဥကရ႕ အပူၚယ ကြႈထြဲမၚစ႕ၚတႈလ႕ ပွၚဖွီဥဖိဎဏဖိသ့ဥတဖဥ အတႈနးတႈဖွီဥ ဒီးအတႈတူဥဘဥတႈသ့ဥတဖဥ ကကိညဥ ဒီးလီၚမဥကြံဏ၀ဲအဂီႈနဥ့လီၚ။

ပထုကဖဥ၀ဲဒ္သိး ပကအိဥဒီးတႈသူဥဆူဥသးဂဲၚ ဒ္ပွၚစီဆွံအံၚအတႈပဏသူဥပဏသးအိဥ၀ဲအသိး ဒီးမ္ပကအဲဥကြံတႈလ႕ ပွၚစီဆွံအံၚအဲဥကြံ ပဏလုဏဒိဥပွၚ့ဒိဥ၀ဲသ့ဥတဖဥနဥ့တက့ႈ။ ဒီးမ္ပကဒိကနဥလူၚပိဏထြဲ ပွၚစီဆွံအံၚ အတႈသိဥလိနဲဥလိပွၚ ဒီးအတႈအိဥမူအိဥဂဲၚ အိဥဖ်ါတ့ႈ၀ဲအသိး နဥ့တက့ႈ။

TO VIEW VIDEO: PLEASE CLICK THE POST BELOW

Add new comment

6 + 2 =

Please wait while the page is loading