တႈကြႈထံဆိကမိႈဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၅ သီ ၂၀၁၈

တႈကြႈထံဆိကမိႈလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၅ သီ ၂၀၁၈

Add new comment

1 + 0 =

Please wait while the page is loading