တႈကြႈထံဆိကမိႈဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၉ သီ ၂၀၁၈

တႈကြႈထံဆိကမိႈလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၉ သီ ၂၀၁၈

Add new comment

7 + 0 =

Please wait while the page is loading