တႈကြႈထံဆိကမိႈဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၀ သီ ၂၀၁၈

တႈကြႈထံဆိကမိႈလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၀ သီ ၂၀၁၈

Add new comment

4 + 8 =

Please wait while the page is loading