တႈကြႈထံဆိကမိႈဖဲ လါစဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၁ သီ ၂၀၁၈

တႈကြႈထံဆိကမိႈလ႕နီႈခိဒီးနီႈသးအဂီႈဖဲ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၁ သီ ၂၀၁၈

Add new comment

3 + 1 =

Please wait while the page is loading