သးစr္တဂzအတr္လုr္ဒိ၃္ပွ့zဒိ၃္

တႈကတိၚဟ့ဥကူဥ ဟ့ဥသဆဥထီဥသူဥဘီဥသးစႈသ့ဥတဖဥ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၁၈ သီ ၂၀၁၈

Add new comment

4 + 5 =

Please wait while the page is loading