ဟံဥဖိဃီဖိသန႕ဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ’(လါဎူၚန၀ါရံၚယ၁သီယ၂၀၁၉)

ပတႈအိဥမူပူၚ မ့ႈက့ၚကြႈဆိကမိဥထီဥက့ၚ အဒိ’’ပပွ႔ၚန႔ႈဖီဖိတဖီးဒီး

ပမ့ႈသူဥလ႕ပနီႈကစႈဒဥ၀ဲန႔ဥ ပကပဏလုႈ ပဏပွ့ၚအီၚ ဒိဥဖဲလဲဥတခါလဲဥ ပတႈဆံးဆ႕ ကဟဲ၀ဲလ႕ ပနီႈကစႈအိဥလီၚ’ တႈအဲဥလ႕အိဥလ႕ ပသူဥပသးပူၚန႔ဥ ဒ္သိးဒီးဖီဖိလ႕ ပသူဥအီၚလ႕

ပနီဥကစႈဒဥ၀ဲန႔ဥလီၚ’ တႈအဲဥတႈကြံ မ့ႈအိဥဂ႕ႈက်႕ၚ၀ဲန႔ဥ တႈမုဏတႈခုဥအိဥ၀ဲလီၚ’ လ႕ဟံဥပူၚဃီပူၚန႔ဥယ

လိဏဘဥ၀ဲယတႈအဲဥတႈကြံ တႈနႈပ႕ႈလိဏသးယတႈသးတီလိဏသး တဂၚဒီးတဂၚ အဖီခိဥန႔ဥလီၚ’ တႈသ့ဥတဖဥမ့ႈအိဥ ၀ဲဒီးပွၚန႔ဥ တႈမုဏတႈခုဥ တႈဃူတႈဖိး ကအိဥဒီးပွၚထီဘိန႔ဥလီၚ’ မိႈပႈတႈအဲဥယ နီႈဒီမါ၀ၚတႈအဲဥ  တံၚသကိးဖိတႈအဲဥ တႈအဲဥဒ္န႔ဥသ့ဥတဖဥ အိဥ၀ဲဒီးတႈအဲဥ အသဟီဥလီၚ’ မိႈပႈသ့ဥ မ့ႈလ႕အဲဥဖိလံၚအဃိ တူႈဆါသးလ႕ ဖိလံၚဂီႈလီၚ’ အဃိ မ္ပကသူဥထီဥ တႈအဲဥလ႕အိဥဒီး တႈကဟုကဎဏတက့ႈ’

 

FOR LISTENING TO THE CONTENT OF THE PROGRAM: PLEASE CLICK THE POST BELOW

လ႕တႈဒိကနဥတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚအံၚအဂီႈ ဆီဥလီၚတႈဂီၚမူအိဥဖဲအဖီလဏအ့ၚ ဒီးကြႈကီဒိကနဥအီၚသ့၀ဲနဥ့လီၚ

Add new comment

9 + 7 =

Please wait while the page is loading