ဟံဥဖိဃီဖိ အသန႕ဥ လ႕အဘဥဃးနဖိဒီးနတႈဆ႕ကတီႈန႔ဥနဘဥသူအီၚဒ္သိးသိးန႔ဥလီၚ’

ဒူဥဖိထ႕ဖိအသန႕ႈအတႈရဲဥလီၚက်ဲၚလီၚ လ႕အမ့ႈ နဖိဒီးနတႈဆ႕ကတီႈနဥ့ နဘဥသူအီၚဒ္သိးသိးနဥ့လီၚ

TO VIEW VIDEO: PLEASE CLICK THE POST BELOW

Add new comment

4 + 15 =

Please wait while the page is loading