တႈပဏထီဥစု ဒုးကဲထီဥတပြဲဒိဥလြံဥဂၚ ဆူသီခါအလီႈအလၚ တႈကစီႈ စဲးတ့ဘ႕ႈ ၂၂ သီ ၂၀၁၈

တႈပဏထီဥစု ဒုးကဲထီဥတပြဲဒိဥလြံဥဂၚ ဆူသီခါအလီႈအလၚ

တႈဒိးနဥ့သီခါအလီႈအလၚတႈကစီႈ

ဖဲ ၂၀၁၈ လါ September 22 သီ မုႈဘူဥနံၚ အပူၚ တႈဒိးနဥ့သီခါအလီႈအလၚတႈမၚအသး မ့ႈ၀ဲလ႕ ၀့ႈတကူဥ St. Mary တႈဘါသရိဏဒိဥစိအပူၚ နဥ့လီၚ။ Deacon John Debrito Zaw Win Thein, Deacon Marcus Haung Dawn, Deacon Michael Than Lin Oo, Deacon Salai Michael သ့ဥတဖဥ ဒိးနဥ့သကိး၀ဲ သီခါအလီႈအလၚ လ႕ သီခါကရ႕ခိဥ John Saw Yaw Han အစုပူၚနဥ့လီၚ။

သီခါအသီ John Debrito မ့ႈပွၚလ႕ ၀့ႈတကူဥတလးပ႕ဟီဥက၀ီၚ, ၀့ႈ Dala, St. Michael အတႈပ႕ န့ဥလီၚ။ Arochiam Sami ဒီး Maria Alanwaram အဖိသ့ဥတဖဥအက်ါ လြံဥဂၚတဂၚနဥ့လီၚ။ လံဏစီဆွံအဆ႕လ႕ သီခါအသီအံၚအတႈပဏလုႈဒိဥပွၚ့ဒိဥ၀ဲ လ႕အတႈအိဥမူအဂီႈမ့ႈ၀ဲ ဎိၚဟဥ ၈း၂၉ ပွၚလ႕အမ႕လီၚဎၚတဂၚနဥ့ အိဥဒီးဎၚလီၚ။

သီခါအသီ Marcus Haung Dawn မ့ႈ၀ဲ U Kawn Haung ဒီး Daw Lwan Nan သ့ဥတဖဥအဖိသဒါ ဒီးမ့ႈ၀ဲလ႕ Lashio တလးပ႕ဟီဥက၀ီၚယ ဒီးမ့ႈ၀ဲ St.Paul အကရ႕ဖိနဥ့လီၚ။ လံဏစီဆွံအဆ႕လ႕ သီခါအသီအံၚအတႈပဏလုႈဒိဥပွၚ့ဒိဥ၀ဲ လ႕အတႈအိဥမူအဂီႈမ့ႈ၀ဲ မးသဲ ၆း၁၀ မ္တႈမၚအသး ဖဲဒဥနသးတက့ႈ။

သီခါအသီ Michael Than Lin Oo မ့ႈပွၚလ႕ ၀့ႈတကူဥတလးပ႕ဟီဥက၀ီၚနဥ့လီၚ။ မ့ႈ၀ဲ Basilius U Chit Htway ဒီး Daw Tin Hla သ့ဥတဖဥ အဖိ၀ဲႈကိယ ဒီးမ့ႈ၀ဲလ႕ Thayarwadee , Magyigwin သ၀ီနဥ့လီၚ။ လံဏစီဆွံအဆ႕လ႕ သီခါအသီအံၚအတႈပဏလုႈဒိဥပွၚ့ဒိဥ၀ဲ လ႕အတႈအိဥမူအဂီႈမ့ႈ၀ဲ ၀ံဎရမံဎါ ၁း၅ လ႕ဎတခ်ဳးတ့လီၚဒ္ဘဥနၚ လ႕ပွၚဟ႕ဖ႕ပူၚနဥ့ဘဥဒီး ဎသ့ဥညါနၚယ  ဒီးနတခ်ဳးဟဲထီဥဒ္ဘဥလ႕ ပွၚဒ႕လီႈအပူၚနဥ့ဘဥဒီး ဎပဏနၚလီၚဆီဒဥတႈ ဒီးပဏနၚလ႕ ၀ံတဂၚလ႕ပွၚကလုဏတဖဥ အဂီႈလီၚ။

Deacon Salai Michael မ့ႈ၀ဲ St. Paul အကရ႕ဖိတဂၚယ ဒီးအမိႈအပႈမ့ႈ၀ဲ Robert U Shwe Win ဒီး Daw Kyi Htay သ့ဥတဖဥအဖိခြါယ ဒီးမ့ႈ၀ဲလ႕ ၀့ႈ MyanAung, Kabei အသ၀ီ လ႕၀့ႈပသံဥတလးပ႕ဟီဥက၀ီၚနဥ့လီၚ။ လံဏစီဆွံအဆ႕လ႕ သီခါအသီအံၚအတႈပဏလုႈဒိဥပွၚ့ဒိဥ၀ဲ လ႕အတႈအိဥမူအဂီႈမ့ႈ၀ဲ စံးထီဥပႀတ႕ၚ ၁၉း၇ ဎြၚအတႈသိဥအတႈသီလ႕၀ဲပွဲၚ၀ဲ ဒီးမၚက်႕ၚထီဥက့ၚပသးလီၚ။

NEWS: RVA SAGAW KAREN SERVICE

TO VIEW VIDEO: PLEASE CLICK THE POST BELOW

Add new comment

9 + 2 =

Please wait while the page is loading